Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím MZSR

3 rôzne pohľady na zdravotné strediská - CIZS

Návštevy zdravotných stredísk nám ukázali úspechy, bariéry a výzvy budovania zdravotnej starostlivosti v regiónoch.

Projekt zdravotných stredísk (CIZS – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti) priniesol hlavne:

 • Vyšší komfort pre pacientov a občanov
 • Podnetné pracovné prostredie pre zdravotný a nezdravotný personál
 • Žiadaný projekt pre samosprávy

Jeden z našich hlavných projektov sú centrá integrovanej starostlivosti (CIS). CIS predstavujú partnerstvá, v ktorých sa spája zdravotná sociálna starostlivosť v jednom spoločnom priestore, pričom cieľom je zlepšeniesprístupnenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

V rámci projektu CIS v súčasnosti realizujeme:

 • zdravotné strediská (CIZS – centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti) a
 • polikliniky (RCIS – regionálne centrá integrovanej starostlivosti).

Fakty a čísla o zdravotných strediskách

 

Význam projektu zdravotných stredísk (CIZS) ilustrujú aj nasledovné čísla:

 • 41 ukončených projektov
 • 22 projektov v realizácii
 • vyše 59 miliónov € oprávnených výdavkov (stav k 4.7.2023)

 

Zdravotné strediská primárne vznikali a vznikajú v menej rozvinutých mikroregiónoch Slovenska so zníženou dostupnosťou zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Z tohto dôvodu muselo každé CIZS integrovať vopred stanovené zložky zdravotnej starostlivosti, medzi ktoré patrí:

 • ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,
 • ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast a
 • gynekologická ambulancia.

 

Okrem týchto povinných zložiek bolo možné v zdravotných strediskách podporiť vznik inej ako povinnej zdravotnej starostlivosti, ďalšie činnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a sociálne služby.

Okrem povinných zložiek zdravotnej starostlivosti sú v zdravotných strediskách často zazmluvnení lekári v odbornostiach vnútorného lekárstva (17 CIZS), fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (15 CIZS) a chirurgia (11 CIZS).     

I keď zložky sociálnej starostlivosti boli v zdravotných strediskách nepovinné, až 31 z nich sa rozhodlo vo svojich priestoroch integrovať zložky sociálnej starostlivosti (stav k poslednej aktualizácii v roku 2022).

Viac o zdravotných strediskách sa dočítate TU.

Návštevy zdravotných stredísk 

V nasledujúcom programovom období budeme pokračovať v projekte CIZS cez Operačný program Slovensko 2021 – 2027 v rámci integrovanej územnej stratégie. To bol dôvod, prečo sme  sa  sústredili na monitorovanie a získanie spätnej väzby. V priebehu roka 2022 sme navštívili 14 z 63 plánovaných CIZS (v Čani, Valalikoch, Šali, Tvrdošíne, Rajeckých Tepliciach, Pruskom, Lednických Rovniach, Lehniciach, Žarnovici, Veľkom Šariši, Kežmarku, Lipanoch a Dubnici nad Váhom).

Počas stretnutí sme diskutovali s personálom zdravotných stredísk, ale aj zamestnancami krajských a miestnych úradov, aby sme nadobudli ucelenejší pohľad na stav a potreby zdravotnej a sociálnej (pri nastavovaní tejto zložky sme úzko spolupracovali s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR) starostlivosti v menej rozvinutých regiónoch.

Spätná väzba k projektu zdravotných stredísk

I keď sa jednotlivé zdravotné strediská medzi sebou niekedy výrazne líšia – čo je vysvetlené rozdielnymi prioritami jednotlivých CIZS, spája ich pozitívny náhľad na projekt. Nenávratné finančné príspevky využili kraje a mestá na vybudovanie nových budov, rekonštrukciu existujúcich priestorov a zaobstaranie moderných zdravotníckych prístrojov.

O našej návšteve CIZS v Žarnovici urobila reportáž miestna televízna stanica TV Panoráma

Prehrať video
          1. Vyšší komfort pre pacientov a občanov

Ako povedali predstavitelia zdravotných stredísk, a ako sme pocítili na vlastnej skúsenosti, modernizované priestory poskytujú pacientom výrazne vyšší komfort. Z poskytnutých príspevkov si jednotlivé CIZS zaobstarali nové prístroje ako RTG, pulzná magnetorepia, či rad prístrojov využívaných v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Moderné priestory spolu s novými prístrojmi pripravujú priestor na digitálne inovácie a celkovo umožňujú poskytovanie kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti.

          2. Podnetné pracovné prostredie pre lekárov

Projekt mal pozitívny efekt nielen na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale aj na získanie, udržanie a motivovanie zdravotníckeho personálu v menej rozvinutých regiónoch. Reprezentatívne priestory a nové vybavenie motivujú k lepším výkonom, umožňujú užšiu spoluprácu s kolegami či naprieč zdravotníckymi zariadeniami a otvárajú priestor pre vyhľadávanie a používanie inovácií.

Viac o dôležitosti nefinančných faktorov k motivácií v rámci lekárskeho povolania sa dočítate v tomto blogu.

O výhodách projektu CIZS porozprávala pre TV Joj doktorka Kováčová zo Šale.

          3. Žiadaný projekt pre samosprávy 

Samosprávy považovali poskytnutie financií na obnovu existujúcich alebo vybudovanie nových zdravotných zariadení za vítanú pomoc. V prípadoch niekoľkých samospráv patril projekt CIZS k ich najúspešnejším, najviditeľnejším a občanmi najoceňovanejším projektom, čo predstaviteľov samospráv napĺňalo oprávneným pocitom hrdosti. Úspešná realizácia takisto podnietila samosprávy k ďalším inováciám a novým projektom.

I keď prevláda spokojnosť s projektom a pribúda počet úspešne zrealizovaných projektov, ich žiadatelia zmieňovali problémy s interpretáciou výzvy a metodiky. Často spomínaným problémom bol aj aj ťažkosti so zabezpečovaním personálu pre zdravotné strediská.

Na uvedené problémy s interpretáciou výzvy reagujeme prípravou projektu zameraného na desluging, ktorého cieľom je odstraňovanie „bŕzd,“ ktoré nám bránia v rozhodovaní a konaní, a medzi ktoré môžeme radiť aj zbytočne komplikovaný jazyk projektových výziev.

Využitie spätnej väzby v ďalších projektoch CIS

Z návštev vyplýva, že projekt integrovanej starostlivosti je motivujúci ako pre personál, tak aj pacientov. To nás utvrdzuje v tom, že kvalitné zdravotníctvo sa nedá budovať len prostredníctvom finančných príspevkov, ale aj na základe dlhodobých vízií, medzi ktoré spadá aj projekt integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Návštevami jednotlivých zdravotných stredísk sme videli aplikáciu projektu v praxi a diskusiami s lekármi, sestrami, starostami, projektovými manažérmi a inými úradníkmi a úradníčkami sme získali postrehy o úspechoch, problémoch, bariérach v procese realizácie, no v neposlednom rade odporúčania pre ďalšie projekty.

Prvým projektom, v ktorom spätnú väzbu aktívne využívame je opäť projekt zdravotných stredísk CIZS. Ten vďaka svojej úspešnosti pokračuje a bude podporovaný z Operačného programu Slovensko 2021 – 2027.

Pokračovanie projektu sa od pôvodného projektu líši povinnou zložkou sociálnej starostlivosti, priestormi pre nižší zdravotnícky a nezdravotnícky personál, od ktorého sa v budúcnosti očakáva prebratie kompetencií od lekára prípadne sestry, a v neposlednom rade zjednodušenou metodikou.

Druhým projektom, v ktorom do istej miery aplikujeme spätnú väzbu, sú polikliniky RCIS.

Polikliniky sú v podstate rozšírenou verziou zdravotných stredísk, len s tým rozdielom, že budú obsahovať viac povinných zložiek zdravotnej starostlivosti a sociálnej starostlivosti, a to za administratívnej a digitálnej podpory. Viac o projekte RCIS sa dočítate TU.

Na záver sa chceme aj touto cestou poďakovať predstaviteľom zdravotných stredísk, čo si na našli čas a poskytli nám cennú spätnú väzbu, ktorá nás posúva ďalej v našej práci.

O autorovi
Mgr. Ľubomír Šottník, PhD.

Analytik Behaviorálneho a experimentálneho ekonomického tímu pôsobiacom na Ministerstve zdravotníctva SR. Venuje sa hlavne témam duševného zdravia a integrovanej zdravotnej starostlivosti.