Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím MZSR

Integrovaná zdravotná starostlivosť

V beet-e sa aktívne podieľame na formovaní konceptu centier integrovanej starostlivosti (CIS). Tie predstavujú partnerstvá, v ktorých sa spája zdravotná sociálna starostlivosť v jednom spoločnom priestore, pričom cieľom je zlepšeniesprístupnenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Realizáciu projektu centier integrovanej starostlivosti motivuje niekoľko dôvodov. Medzi tie najzávažnejšie patria:

 • nedostatok ambulantnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti v regiónoch Slovenska
 • prílišná administratívna záťaž na lekárov a ostatný zdravotnícky personál
 • nedostatočný manažment pacienta v systéme zdravotnej starostlivosti
 • chýbajúce prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Od úspešnej realizácie projektu CIS si sľubujeme:

 • posilnenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v regiónoch,
 • zníženie administratívnej záťaže zdravotníckeho personálu a
 • efektívny manažment pacienta v systéme zdravotnej starostlivosti pomocou virtuálnej a fyzickej integrácie služieb.

V súčasnosti pracujeme na podobe stratégie siete Regionálnych centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (RCIS) a Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), pričom výzvy na vytváranie týchto centier by mali byť zverejnené v druhej polovici roka 2023.

Integrovaná starostlivosť predstavuje partnerstvá, ktoré spájajú zdravotnú a sociálnu starostlivosť v jednom spoločnom priestore (fyzickom alebo virtuálnom). Cieľom projektu je zlepšiť aj zjednodušiť prístup k zdravotnej a sociálnej starostlivosti a skvalitnenie poskytovania starostlivosti pre rôzne typy pacientov (dlhodobo-chorí, akútni, chronickí a pacienti so špeciálnymi potrebami). Táto starostlivosť sa poskytuje v centrách integrovanej starostlivosti (ďalej aj ako „CIS“).

CIS sa dajú zjednodušene vnímať ako koncepčný nástupca bývalých zdravotných stredísk/polikliník, ktoré mali za cieľ v danom regióne poskytovať potrebné ambulantné a sociálne služby. Vyznačujú sa viacerými charakteristikami, z tých najdôležitejších môžeme spomenúť, že CIS:

 • predstavuje jeden spoločný priestor, vrátane jeho personálneho a materiálneho vybavenia
 • slúži k integrácii poskytovania všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, vybraných sociálnych služieb a ďalších služieb v podobe povinných alebo fakultatívnych zložiek
 • nie je novým typom zdravotníckeho zariadenia
 • nie je novým typom poskytovateľa sociálnej/zdravotnej starostlivosti
 • nemení právnu subjektivitu jednotlivých poskytovateľov služieb pôsobiacich v CIS
 • delí sa na dva typy podľa rozsahu poskytovaných služieb – menšie lokálne („CIZS“) a regionálne so širším rozsahom služieb („RCIS“)

V súčasne fungujúcom systéme primárnej zdravotnej starostlivosti nedochádza k efektívnemu smerovaniu pacientov v rámci jednotlivých druhov poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V rámci tohto neefektívneho trasovania pacienta dochádza k mnohým duplicitám v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pričom kľúčovú úlohu v zachytení a nasmerovaní pacienta pri konkrétnom zdravotnom probléme hrajú lekári prvého kontaktu. Zároveň nadväznosť a vzájomná prepojenosť všeobecných lekárov a lekárov špecialistov je dôležitá pre lepšiu dostupnosť starostlivosti a nakoniec aj adherenciu pacienta k systému. Nevyhnutné je aj prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Vznik integrovaných centier s multidisciplinárnym portfóliom zdravotných a sociálnych služieb zároveň reflektuje a nadväzuje na avizované zmeny v rámci optimalizácie siete nemocníc (podpora ambulantného sektoru a manažmentu pacientov v primárnej sfére umožní regulované smerovanie pacientov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti).

Zámer vytvoriť sieť centier integrovanej zdravotnej starostlivosti bol definovaný tiež v Strategickom rámci starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030. Medzi  priority pre stanovené obdobie boli navrhnuté aktivity:

 • Implementovať koncepciu integrovaného modelu zdravotnej starostlivosti s prioritným zameraním na pozície všeobecného lekára pre dospelých, všeobecného lekára pre deti a dorast, gynekológa a zubného lekára ako lekárov prvého kontaktu (gatekeeping) a ošetrovateľstvo na základe koncentrácie činností tvorbou nových postupov v oblasti liečby a prevencie, posilnením a rozšírením všeobecnej ambulantnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Zabezpečiť dopĺňanie systému zdravotníctva o všeobecných lekárov a špecialistov prostredníctvom rezidentského programu (cielene finančne podporované špecializačné štúdium) s následným uplatnením v tých regiónoch, kde pretrváva ich nedostatok, resp. vysoký vekový priemer.
 • Implementovať medicínske preventívne programy v predchádzaní prenosných a neprenosných ochorení prostredníctvom spolupráce s ostatnými zložkami poskytovania zdravotnej starostlivosti.

CIZS (IROP 2014 – 2020)

Pri vytváraní siete centier integrovanej starostlivosti začalo MZ SR s tvorbou centier integrovanej zdravotnej starostlivosti  (ďalej aj „CIZS“)

41

22

52 346 627

Ukončených projektov

Projektov v procese

Zazmluvnené oprávnené výdavky

Primárnym cieľom zriadenia CIZS bolo posilnenie primárnej zdravotnej starostlivosti v neatraktívnych regiónoch. To sa sekundárne odrazí aj na nižšom tlaku na nemocničný sektor. Zabezpečí sa zároveň vyššia efektivita a poskytovanie zdravotných služieb, ktoré sú nákladovo efektívne a účinné s dlhodobo udržateľným financovaním. Prioritou je zároveň odstraňovanie duplicít a nadužívania špecializovanej a ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Základné parametre projektu CIZS

 • Štruktúra zložiek CIZS
  • Povinné
   • všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých;
   • všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast;
   • špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť.
  • Fakultatívne
   • iná ako obligatórna všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť
   • ďalšie činnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti (ADOS, odberové pracovisko, stacionár a iné)
   • sociálne služby (napr. špecializované sociálne poradenstvo)
  • oprávnení žiadatelia
   • subjekty verejnej správy (obce a VÚC)
   • neziskové organizácie

Zdrojom financovania boli alokované finančné prostriedky z  Integrovaného regionálneho operačného programu pre obdobie 2014-2020 (IROP) v rámci prioritnej osi 2, špecifického cieľa 2.1.2 – Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.

Komplexný metodický návod na prípravu projektu a úspešné prevádzkovanie CIZS je zhrnutý v dokumente Metodike pre realizáciu a fungovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti – ako súčasť prílohy V04 k výzvam pre CIZS (https://www.mpsr.sk/vyzvy/376).

Z počtu 72 schválených žiadostí o NFP sa úspešne sfinalizovalo 25 projektov, ďalších 40 je v procese realizácie s odhadovaným termínom ukončenia do konca roka 2023. 7 projektov sa nakoniec nebude realizovať (neuzavretá zmluva/projekt neprispel k cieľom OP). Výsledný počet zazmluvnených projektov CIZS je tak 65.

Celková zazmluvnená suma predstavuje hodnotu 52 574 774 €, pričom priemerná výška celkovej zazmluvnenej sumy na jedno CIZS predstavovala hodnotu približne 809 tis. eur vrátane spolufinancovania žiadateľa v hodnote takmer 40 tis. eur.

V zazmluvnených CIZS (65) má najväčší podiel zastúpenia okrem povinných zložiek (VLD, VLDD a gynekológ) zubný lekár (v 89% CIZS), internista (v 23% CIZS) a FBLR (v 22% CIZS). Najširšie spektrum odborností zdravotnej starostlivosti (nezahŕňa ADOS) ponúka CIZS Nováky v Trenčianskom kraji (12), CIZS Žarnovica v Banskobystrickom kraji (10) a CIZS Kolárovo v Nitrianskom kraji (10). Sociálna starostlivosť je integrovaná v 29 CIZS.

CIZS (OP Slovensko 2021 – 2027)

Vzhľadom na úspešnosť projektu CIZS realizovaného v programovom období IROP 2014 – 2020 MZ SR pokračuje v projekte CIZS.

Primárnym cieľom pokračovania projektu CIZS je posilnenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti v regiónoch. Povinné zabezpečenie zdravotných a sociálnych zložiek prispeje k dostupnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby a starostlivosti o pacientov na lokálnej úrovni miestnej komunity.

Na rozdiel od ostatných zdravotných zariadení, ako napríklad poliklinika v sebe CIZS integruje nie len poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ale aj poskytovanie sociálnych služieb dennou formou. To znamená, že pacient/klient má všetko pod jednou strechou a nemusí dochádzať za vyšetrením alebo poskytovaním služby na iné miesto, adresu, či dokonca do iného mesta.

Touto integráciou dochádza k lepšej komunikácii medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, pacientmi, poskytovateľmi sociálnych služieb a klientmi

 • Povinné zložky
  • Zdravotná starostlivosť
   • všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých;
   • všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast;
  • Sociálna starostlivosť
   • sociálne poradenstvo základné
  • integrácia modulov ezdravia

 

 • Fakultatívne zložky
  • Zdravotná starostlivosť
   • špecializovaná zubno-lekárska ambulantná zdravotná starostlivosť
   • špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť
   • iná špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
  • Ostatné zariadenia ambulantnej a lekárenskej starostlivosti
   • stacionár
   • ADOS
   • verejná lekáreň
   • SVaLZ – Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • Sociálna starostlivosť
   • iné ako povinné ambulantné alebo terénne sociálne služby
  • Ostatné služby
   • Priestory na vzdelávacie činnosti zdravotníckych pracovníkov a pacientov

Pokračovanie projektu CIZS umožnilo priestor na zavedenie inovácií, ktoré v pôvodnom projekte CIZS neboli zahrnuté.

Povinná sociálna starostlivosť

Keďže zdravotná starostlivosť vytvára podmienky pre včasné identifikovanie nepriaznivej sociálnej situácie (medzi zhoršeným zdravotným stavom a nepriaznivou sociálnou situáciou je často vzťah), vo všetkých CIZS vybudovaných z nového projektového obdobia bude povinné základné sociálne poradenstvo.

Okrem tejto povinnej zložky bude v CIZS možné podporiť ďalšie sociálne zložky, a to buď terénnou alebo ambulantnou formou.

Dôraz na digitalizáciu

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti by malo vychádzať v ústrety súčasným digitálnym trendom. Preto bude v CIZS potrebné integrovať  relevantné moduly ezdravia v súlade so zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme.

V CIZS budú takisto podporené softvéry, aplikácie a digitálne nástroje určené na vzdialený manažment pacientov (tzv. telemedicína).

Inovatívna ambulancia

V kontexte slovenského zdravotníctva existuje predpoklad, že čoraz menej lekárov sa bude starať o čoraz vyšší počet pacientov. Dôsledkom toho budú kapitačné kmene s vyšším počtom pacientov, kde na jedného lekára bude pripadať viac pacientov ako je stanovený normatív.

Pokračovanie projektu CIZS reaguje na tento aktuálny, ako aj projektovaný nedostatok zdravotníckeho personálu, a to formou vybudovania priestorov pre nižší zdravotnícky a nezdravotnícky personál, od ktorého sa v budúcnosti očakáva prebratie kompetencií od lekára prípadne sestry.

Zdrojom financovania sú  alokované finančné prostriedky z Operačného programu Slovensko 2021 – 2027 v rámci špecifického cieľa RSO 4.5.

Komplexný metodický návod na prípravu projektu a úspešné prevádzkovanie CIZS bude zverejnený v Q3 2023.

Prehrať video

RCIS (OP Slovensko 2021 – 2027)

Projekt centier integrovanej starostlivosti pokračuje prípravou regionálnych centier integrovanej starostlivosti (RCIS). Tieto väčšie zdravotnícke zariadenia v sebe integrujú povinné zložky zdravotnej a sociálnej starostlivosti za inovatívnej administratívnej a digitálnej podpory.

 
 • Povinné zložky
  • Zdravotná starostlivosť
   • Ambulancie
    • všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých;
    • všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast;
    • gynekológia a pôrodníctvo,
    • zubné lekárstvo,
    • vnútorné lekárstvo,
    • neurológia,
    • chirurgia,
    • FBLR (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia)
    • diabetológia / endokrinológia,
    • ambulancia špecialistu podľa regionálnych špecifík
    • ambulancia špecialistu podľa regionálnych špecifík
    • ambulancia špecialistu podľa regionálnych špecifík
   • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ)
    • liečebná rehabilitácia
    • rádiológia
   • Sociálna starostlivosť
    • sociálne poradenstvo základné
   • integrácia modulov ezdravia
  • Fakultatívne zložky
    • Hlavné zložky zdravotnej starostlivosti – ambulantná a lekárenská zdravotná starostlivosť
     • Ambulancie (iné ako povinné odbornosti)
     • Pracovisko
     • Stacionár
     • Útvar jednodňovej zdravotnej starostlivosti
     • Útvar SVaLZ
    • Podporné zložky zdravotnej starostlivosti
     • Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia
     • Vzdelávacie centrum
    • Sociálna starostlivosť
     • iné druhy sociálnych služieb ambulantnou, terénnou alebo inou formou podľa komunitného plánu obce
    • Administratívna správa RCIS
     • Manažér RCIS
     • Administratívny tím RCIS
     • Recepcia RCIS s klientskym centrom
    • Digitalizácia
     •  Telemedicínsky softvér
     •  Iný zdravotnícky a sociálny softvér

Komplexný metodický návod na prípravu projektu a úspešné prevádzkovanie RCIS bude zverejnený v Q3 2023.

Finalizácia metodiky k prevádzkovaniu RCIS.

Komunikácia s potenciálnymi oprávnenými žiadateľmi nenávratného finančného príspevku (NFP).

Máš otázky k centrám integrovanej zdravotnej starostlivosti?

Napíš nám!