Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím MZSR

Pattern of sliced beetroots

O nás

Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím (beet), oficiálne pôsobiaci na Ministerstve zdravotníctva MZ SR ako Odbor inovatívnych prístupov v zdravotníctve. Poslaním beet je prinášať do slovenského zdravotníctva overené princípy a riešenia vychádzajúce z poznatkov behaviorálnej vedy. Veríme, že využívaním prístupov zohľadňujúcich všetky aspekty ľudského správania dokážeme skvalitniť slovenské zdravotníctvo. Našim hlavným cieľom je tak sprístupniť najnovšie medicínske poznatky pre všetkých.

Naša práca vychádza z hypotézy o tom, že ľudské správanie a rozhodovanie nie je vždy racionálne, pretože ho ovplyvňuje rad behaviorálnych faktorov. Doterajšia prax politických prístupov však behaviorálne faktory často nezohľadňovala, kvôli čomu mohli byť navrhované riešenia nepresné alebo nesprávne. Beet vníma faktory racionality, ako aj iracionality ľudského správania a má ambíciu ich preniesť do tvorby zdravotníckych politík.

Viac o našich aktivitách, projektoch a zisteniach sa dočítate na webe a v našich príspevkoch na FacebookuInstagrame a LinkedIn.

O práci beet sa môžete dopočuť aj v podcaste „beet health,“ ktorý nájdete na Spotify a na ostatných podcastových aplikáciách.

Úspechy

beet je členom OECD Behavioral Insights Network

Spolupráca

Náš tím

Ing. Lukáš Sekelský, PhD. – riaditeľ

Mgr. Dominika Holubjaková, ACCA

BcMonika Kállaiová

PharmDr. Daniela Lejla Kudrová

Mgr. Ľubomír Šottník, PhD.

Business team discussing results of their work

Externí členovia tímu

Martina Fehérová, PhD. – skúsená odborníčka na behaviorálnu ekonómiu, ktorá v súčasnosti vedie predmet Experimental and Behavioural Economics na prestížnej The University of Sydney.

Mgr. Lenka Abrinková, PhD. je odborníčkou v oblasti psychológie so špecializáciou na témy reziliencie, psychohygieny a rizikového správania adolescentov. Aktuálne pôsobí v Univerzitnom poradenskom centre na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachJe hlavnou školiteľkou v projekte buddy systému.

Doc. Jana Péliová – je odborníčkou na experimentálnu ekonómiu na Katedre financií Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na univerzite zároveň pôsobí ako prorektorka pre manažovanie akademických projektov. Založila prvý Behaviorálny a Experimentálny ekonomický lab (BEER) na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Prof. Maroš Servátka – je profesorom ekonómie na Macquarie Business School, kde sa zaoberá experimentálnou a behaviorálnou ekonómiou a aplikuje poznatky z behaviorálnej a experimentálnej ekonómie pre verejnú ako aj súkromnú sféru.

Spolupráca

Prof. Robert Slonim – je profesorom na University of Technology Sydney, držiteľom titulu PhD. na Duke University a titulov MBA a BA na The University of California v Berkeley. Profesor Slonim je svetovo uznávaný za svoju priekopnícku prácu v oblasti behaviorálnej a experimentálnej ekonómie a rozsiahlych vedeckých štúdií o učení, dôvere, ekonómii darcovského správania a darcovstva krvi.

OECD – v rámci OECD sme súčasťou medzinárodnej pracovnej skupiny zameranej na behaviorálne intervencie.