Umelá inteligencia - Artificial intelligece (AI)

Využívanie generatívnej umelej inteligencie na písanie mailov a na analýzu a sumarizáciu textu

V roku 2019 mal Microsoft trhovú kapitalizáciu 1 bilión dolárov (US, v EU trilión).

Vtedy začal s prvými veľkými investíciami do OpenAI (spoluzakladal Elon Musk, CEO Sam Altman).

V júni 2021 sa stal druhou firmou na svete, ktorá prekročila trhovú kapitalizáciu 2 bilióny dolárov, hlavne vďaka záujmu investorov o aktivity v oblasti umelej inteligencii.

23. januára 2023 Microsoft ohlásil investíciu 10 miliárd dolárov do OpenAI.

Aktuálne, jún 2023 má hodnotu  2 480 000 000 000 000 dolárov.

Chatbot ChatGPT za  prvé dva mesiace (30.11.2022) na trhu oslovil 100 miliónov používateľov, čím sa zapísal do histórie a stal a najrýchlejšie rastúcou aplikáciou.

Revolúcia podobná vynálezu kníhtlače a internetu.

Umelá inteligencia zmení roboty z našich nástrojov na našich partnerov.

Program AlphaZero žiaden človek nikdy neporazil v šachu

Umelá inteligencia objavila antibiotikum Halicin na rezistentné baktérie, zo 61 000 molekúl táto jedna splnila kritériá

Ekonómovia predpokladajú vplyv AI v najbližších rokoch na úrovni + 0,5 – 3% HDP, napríklad v UK 2,6% do roku 2030

Umelá inteligencia (AI) je systém (program) založený na algoritmoch a strojovom učení, postavený ako neurónová sieť, ktorý môže byť použitý na:

 • Spracovávanie jazyka: AI dokáže rozumieť a generovať prirodzený jazyk, čo sa využíva napríklad v chatbotoch alebo systémoch na rozpoznávanie reči.
 • Analýza dát: AI môže analyzovať veľké množstvá dát a identifikovať vzorce, ktoré môžu byť pre človeka neviditeľné. Toto sa využíva v oblastiach ako sú prediktívna analýza, detekcia podvodov, alebo personalizované odporúčania.
 • Rozpoznávanie (napríklad fotografií): AI dokáže identifikovať a klasifikovať objekty na obrázkoch alebo videách. Toto sa využíva napríklad v systémoch na automatické označovanie fotografií, rozpoznávanie tvárí, alebo autonómnych vozidlách.
 • Predikcia a rozhodovanie: Na základe trénovacích dát dokáže AI predikovať výsledky a robiť rozhodnutia. Toto sa využíva napríklad v oblastiach ako sú finančné trhy, zdravotníctvo, alebo logistika.
 • Interakcia s prostredím: AI dokáže interagovať s fyzickým svetom prostredníctvom robotov alebo iných zariadení. Toto sa využíva napríklad v oblastiach ako sú priemyselná automatizácia, domáca automatizácia, alebo autonómne vozidlá.

V kontexte nášho workshopu, umelú inteligenciu definujeme na základe toho, čo dokáže vykonať, nie na základe filozofických, kognitívnych alebo neurovedeckých dimenzií. Konkrétne, ak stroj dokáže vykonávať úlohy, ktoré typicky vyžadujú ľudskú inteligenciu, hovoríme, že tento stroj využíva umelú inteligenciu.

Jednou z kľúčových schopností umelých inteligencii, ktorú budeme skúmať na tomto workshope, je schopnosť skenovať a analyzovať veľké množstvá dát, učiť sa rozpoznávať vzorce a na základe týchto vzorcov predpovedať budúce výsledky.

Generatívna umelá inteligencia je jednou z kategórií umelých inteligencií. Ide o AI, ktorá má schopnosť generovať rôzne formy médií, ako sú texty, obrázky, hudba a filmy. Tento typ AI využijeme pri praktických cvičeniach na workshope.

Umelá inteligencia prináša celý rad výhod, ktoré sa odrážajú v rôznych aspektoch nášho života a práce:

 1. Presnosť a rýchlosť: Umelá inteligencia dokáže spracovávať a analyzovať obrovské množstvá dát rýchlejšie a presnejšie než človek. Toto je obzvlášť dôležité v ére big data, kedy je často nemožné spracovať všetky dostupné informácie manuálne.

 2. Efektivita a produktivita: AI dokáže vykonávať úlohy rýchlejšie a efektívnejšie ako ľudia. To nie lenže znižuje náklady, ale zvyšuje aj produktivitu tým, že umožňuje vykonávať viac práce v kratšom čase.

 3. Automatizácia: Umelá inteligencia umožňuje automatizáciu opakujúcich sa a rutinných úloh. Tým sa ľudia môžu sústrediť na kreatívnejšie a zložitejšie úlohy, čo vede k väčšej hodnote a inovácii.

 4. Prediktívne schopnosti: Jednou z unikátnych výhod AI je jej schopnosť predpovedať budúce vývoje a trendy. Toto je mimoriadne užitočné v oblastiach ako sú predaj, marketing, finančný sektor alebo doprava, kde môže včasná predpoveď pomôcť urobiť strategické a informované rozhodnutia.

Tieto výhody umelé inteligencie nám umožňujú dosiahnuť výsledky, ktoré by boli inak nedosiahnuteľné, a otvárajú nové príležitosti pre vývoj a inovácie.

Umelá inteligencia má široké využitie v mnohých oblastiach nášho života a práce:

 1. Interdisciplinárnosť: Umelá inteligencia sa využíva v rôznych sektoroch, vrátane výskumu, vzdelávania, priemyslu, logistiky, dopravy, obrany, práva, politiky, reklamy, umenia, kultúry, medicíny, ergonómie, dizajnu a informačných technológií.

 2. Medicína: Umožňuje generovanie nových liekov, simulácie interakcií chemických zlúčenín, vylepšenie diagnostických postupov a využitie v chirurgii prostredníctvom robotiky a rozšírenej reality. BioAutoMATED –  open source platforma na analýzu biologických sekvencií, predpovedá reguláciu génov, interakcie peptidov s liečivami a anotáciu glykánov. Známa americká nemocnica Mayo Clinic začala používať Med-PaLM 2 od Googlu – odpovedá na otázky pacientov, lekárom sumarizuje dokumenty. V rádiológii – dokáže identifikovať aj inak prehliadnuté prípady rakoviny.

 3. Zdravotná starostlivosť: Personalizovaná zdravotná starostlivosť podporovaná umelou inteligenciou ponúka nové možnosti v oblasti monitorovania pacientov a poskytovania personalizovaných zdravotných odporúčaní.

 4. Generatívna umelá inteligencia: Táto kategória AI mení svet neuveriteľnou rýchlosťou, premenou spôsobu, akým vytvárame obsah. Jej schopnosť generovať text, obrázky, hudbu a filmy otvára nové možnosti a formy kreatívneho vyjadrenia.

Toto sú len niektoré z mnohých oblastí, v ktorých umelá inteligencia prináša hlboké a transformačné zmeny. Ako pokračuje jej vývoj a integrácia do našej spoločnosti a ekonomiky, očakávajme, že jej využitie a vplyv budú ešte rozsiahlejšie a hlbšie.

Osobnosti AI

Tesla, SpaceX, Co-Founder OpenAI

Google Brain

Co-Founder & CEO OpenAI

CTO of OpenAI

Tesla, OpenAI

Microsoft, Google, Facebook

Upozorňuje na potenciálne riziká spojené s umelou inteligenciou. Vyjadril obavy, že bez primeraných regulačných opatrení by mohla umelej inteligencie predstavovať hrozbu pre ľudstvo.

Turingova cena 2018. “Deep learning” (hlboké učenie), ktorý sa stal základým konceptom mnohých moderných aplikácií AI, vrátane rozpoznávania obrazu, rozpoznávania reči, a strojového prekladu.

Patrí medzi top 100 najvplyvnejších ľudí na svete (Time, 2023), najlepší investor pod 30 rokov (Forbes,2015), presnášal na konferencii Bilderberg  (2016, 2022,2023)

Vývoj, výskum, bezpečnosť ChatGPT. Presadzuje etické normy a reguláciu v oblasti umelej inteligencie.

Šéfoval divízii umelej inteligencie v Tesle. Spoluzakladal OpenAI, venoval sa výskumu hlbokého učenia, aktuálne sa vrátil do OpenAI.

Spracovávanie prirodzeného jazyka modelom neurónovej siete v ktorej sú slová reprezentované vektormi a ktorá sa učí slovné asociácie z veľkých kolekcií textu.

Strojové učenie je súčasťou umelej inteligencie, ktorá zahŕňa algoritmy schopné učiť sa a zlepšovať na základe dát. Tieto algoritmy sú trénované na rozpoznávanie vzorov, predpovedanie výsledkov a vykonávanie úloh.

 1. Učenie s učiteľom: Toto je proces, kde model sa učí na základe vstupných dát s priradenými výstupmi (označené trénovacie dáta). Tieto výstupy sú vopred stanovené, z ktorých sa program učí. Aplikácie môžu zahŕňať predikciu cien nehnuteľností alebo klasifikáciu e-mailov ako spam alebo nie-spam.

 2. Učenie bez učiteľa: V tomto prípade, model hľadá vzorce a skupiny podobných dát v neoznačených dátach. Systém sa učí prostredníctvom pokusov a omylov. Tento typ učenia sa často používa na zoskupovanie zákazníkov v marketingu alebo na detekciu anomálií.

 3. Zosilňovacie učenie: Model sa učí na základe odmien a trestov – dostáva “odmenu” za správne rozhodnutia a “trest” za nesprávne. Cieľom je maximalizovať celkovú odmenu. Tento typ učenia sa často používa v oblastiach ako je hra Go, šach alebo tréning robotov

Strojové učenie umožňuje neurónovým sieťam zachytiť komplexné vzťahy, zložité prepojenia, vrátene tých, ktoré môžu ľudom uniknúť.

Neurónové siete sú základným stavebným prvkom umelej inteligencie. Inšpirované ľudským mozgom (komplexitou, nie celým vzorcom), kódujú vzťahy medzi uzlami (obdoba neurónov) a číselnými váhami (obdoba synapsií), v ktorých určené váhy predstavujú silu spojení medzi uzlami.

Spracovanie prirodzeného jazyka (natural language processing – NLP) umožňuje strojom porozumieť a interpretovať ľudský jazyk. Systémy umelej inteligencie analyzujú text, reč a kontext s cieľom získať význam, odpovedať na otázky a zapojiť sa do konverzácie.

V čom nastal v poslednej dobe posun v AI, čo je tajnou ingredienciou potrebnou v jazykových modeloch?
Aplikovanie modelu pozornosti.
V minulosti mala AI problém s otázkami typu: “Policajti naháňajú zločincov, lebo sú zlí. Kto je zlý? Zločinci, či policajti?”
Nestačí zobrať celú vetu, ale je dôležité pochopiť, čo je v nej dôležité.

Riziká umelej inteligencie

Nepochopenie kontextu: Modely umelej inteligencie nemajú skutočné pochopenie sveta alebo kontextu tak, ako to majú ľudia. Toto môže viesť k generovaniu nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií.

Potenciálne riziká spojené s umelej inteligenciou zahŕňajú:

 • Vznik dezinformácií: Umelej inteligencie môže byť zneužitá na šírenie nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií, čo môže mať široké sociálne a politické dôsledky.
 • Manipulácia: Umelej inteligencie môže byť využitá na manipuláciu verejnej mienky alebo na osobné účely.
 • Militarizácia: Existuje obava, že umelej inteligencie môže byť využitá vo vojenských aplikáciách, čo by mohlo zvýšiť riziko konfliktov a vojen. Drony.
 • Vplyv na pracovný trh: Automatizácia, ktorá je umožnená vďaka pokrokom v umelej inteligencii, môže mať významný dopad na pracovné miesta a zamestnanosť.
 • Závislosť: Môže vzniknúť závislosť na technológiách založených na umelej inteligencii, čo by mohlo mať negatívne dôsledky v prípade ich zlyhania alebo zneužitia.
 • Lenivosť: Umelej inteligencie môže prispieť k spoločenskej lenivosti tým, že preberie úlohy, ktoré by inak vykonávali ľudia, čo by mohlo mať negatívny dopad na naše schopnosti a zručnosti.
 • Zneužitie: Existuje riziko, že umelej inteligencie môže byť zneužitá na nelegálne alebo neetické účely.
 • Rozvoj trhu s deepfake videami: Umelej inteligencie môže prispieť k rozvoju trhu s deepfake videami, čo by mohlo mať široké sociálne a politické dôsledky.

 

Najväčším rizikom je však možnosť sebestačnosti umelej inteligencie. Ak sa nám podarí vytvoriť umelú inteligenciu, ktorá sa dokáže sama vzdelávať bez akejkoľvek pomoci od človeka, táto forma inteligencie by sa mohla extrémne rýchlo vyvíjať a dosiahnuť úroveň, ktorá je vyššia než tá naša. To by mohlo viesť k tomu, že by mohla prevziať kontrolu nad všetkými programami a strojmi na celom svete. Takýto vývoj by mohol predstavovať zásadný pokrok pre ľudstvo, ale zároveň by mohol znamenať našu potenciálnu záhubu.

Toto sú riziká, ktoré zdôrazňujú svetové kapacity v oblasti umelej inteligencie, vrátane vedcov, profesorov a šéfov spoločností ako Sam Altman z OpenAI a Demis Hassabis z Google DeepMind. Vyhlasujú, že “Zmiernenie rizika vyhynutia kvôli umelej inteligencii by malo byť globálnou prioritou spoločne s ďalšími spoločenskými rizikami, ako sú pandémie či jadrová vojna!”.

Ako sa pýta otvorený list, “Mali by sme rozvíjať neľudské mysle, ktoré by nás mohli časom prevýšiť, prekabátiť, zastarať a nahradiť nás? Mali by sme riskovať stratu kontroly nad našou civilizáciou?”. Toto sú otázky, na ktoré musíme nájsť odpovede, keď sa rozhodujeme o budúcnosti umelej inteligencie.

Bezpečnostné inštrukcie!

Nevkladať a neposielať osobné údaje, interné, citlivé a dôverné informácie – vložené údaje sú uchovávané a používané na učenie sa.

• Zakážte prídavné moduly pre prehliadače, ktoré využívajú AI, pretože budú zbierať a posielať údaje na jej učenie.

• Ak požívate ChatGPT ako vyhľadávač na internete majte na pamäti, že je od internetu odpojený a disponuje databázou z roku 2021, teda neposkytuje aktuálne informácie.

• Výsledok odpovede je potrebné skontrolovať a overiť v nezávislom zdroji nakoľko nemusí byť pravdivý.

• Správať sa zodpovedne a opatrne pri používaní vygenerovaných odpovedí nakoľko môže obsahovať výsledky duševnej činnosti chránené autorskými právami.

• Vypnúť históriu konverzácií.

• Pozor na falošné inštalátory, Bing AI, Bard či ChatGTP – veľké množstvo podvodných webových stránok a aplikácií, veľké riziko infiltrácie malvérom, phishing a pod

ChatGPT je sofistikovaný neurónový jazykový model, ktorý bol vycvičený na základe obrovského množstva dát a textových konverzácií. Jeho výcvik zahŕňal techniky zosilňovacieho učenia, kde bola využitá spätná väzba od ľudí, čím sa dosiahol vysoký stupeň presnosti a schopnosti generovať relevantné odpovede.

ChatGPT je “veľký jazykový model” – “large language model”, LLM

GPT je skratka pre “Generative Pretrained Transformer”, čo v preklade znamená “Generatívny predtrénovaný transformátor”.

“Generatívny” odkazuje na schopnosť modelu generovať text, čo znamená, že je schopný vytvárať nové výstupy (ako napríklad vety) na základe naučených vzorcov a pravidiel z trénovacích dát.

“Predtrénovaný” znamená, že model bol už predtým trénovaný na veľkom objeme dát predtým, ako bol prispôsobený na konkrétnu úlohu. Toto predtrénovanie umožňuje modelu naučiť sa širokú škálu jazykových vzorcov a kontextuálnej informácie.

“Transformer” je typ architektúry neurónovej siete, ktorú model GPT využíva. Transformer architektúra je známa svojou schopnosťou efektívne spracovávať dlhé sekvencie dát a zachytiť komplexné vzťahy medzi rôznymi časťami textu.

Dokáže:

 • generovať obsah (odporúčania, brainstorming, riešenia, tipy, správy o napríklad výskume)
 • sumarizovať informácie (napríklad zjenodušovanie komplexných tém, kníh, článkov, konceptov, rozhovorov, alebo napísať abstrakt) 
 • analyzovať texty
 • odpovedať na otázky 
 • pomáhať s hľadaním informácií
 • zlepšiť písanie – opravovať gramatické a štylistické chyby
 • vzdelávať, zlepšovať zručnosti

Tvorba efektívnych mailov pomocou umelej inteligencie

Zadajte systému ChatGPT tému svojho e-mailu a niekoľko bodov, ktoré chcete uviesť, a systém za vás vygeneruje telo e-mailu

Využitie ChatGPT pri písaní e-mailov prináša množstvo výhod:

 1. Generovanie návrhov a automatické dopĺňanie textu: ChatGPT môže pomôcť pri tvorbe obsahu e-mailov tým, že ponúka návrhy alebo dokončuje frázy a vety na základe kontextu. To môže uľahčiť proces písania a zefektívniť komunikáciu.

 2. Vylepšenie štruktúry, štýlu a gramatiky: ChatGPT môže pomôcť vylepšiť kvalitu písaného textu prostredníctvom oprav gramatických a štylistických chýb a ponúkaním návrhov na zlepšenie štruktúry a zrozumiteľnosti textu.

 3. Personalizácia: ChatGPT môže byť prispôsobený na generovanie textu, ktorý zodpovedá špecifickému štýlu alebo tónu, čo umožňuje personalizovanú komunikáciu prispôsobenú konkrétnemu publika.

 4. Úspora času: Vďaka schopnosti ChatGPT automaticky generovať a dopĺňať text môže výrazne skrátiť čas potrebný na písanie e-mailov, čo umožňuje efektívnejšie využitie času.

Základné zásady písania emailu:

 • Predmet mailu: jasný, vyjadrujúci hlavný prínos a hodnotu mailu
 • Obsah: jednoduchosť, priamo k veci, odseky a odrážky
 • Stručnosť: Správa musí byť krátka, ale informatívna; vyhnite sa dlhým odsekom, ktoré by mohli čitateľa zahltiť.
 • Každý e-mail by mal obsahovať jasnú a konkrétnu výzvu na akciu, jasnú a zrozumiteľnú
 •  

Bing Chatbot je virtuálny asistent, ktorý je integrovaný do vyhľadávača Bing od Microsoftu. Nie je schopný uskutočňovať konverzácie na ľubovoľnú tému na rovnakej úrovni ako napríklad ChatGPT, pretože jeho schopnosti sú vo veľkej miere obmedzené na vyhľadávanie informácií a odpovedanie na priame otázky.

Dokáže pristupovať k internetu a získavať aktuálne informácie na generovanie podnetov.

 1. Vyhľadávanie informácií: Bing chatbot môže vyhľadať informácie na internete na základe používateľských požiadaviek. Napríklad, môžete ho požiadať, aby našiel recept na koláč alebo aby vyhľadal najnovšie správy o určitej téme.

 2. Analýza a zhrnutie webových stránok: Bing chatbot dokáže otvoriť a analyzovať obsah webových stránok. Môže zosumarizovať obsah stránky a poskytnúť užitočné informácie v kompaktnom formáte. To je užitočné, keď chcete získať prehľad o dlhom článku alebo keď potrebujete rýchlo pochopiť obsah stránky.

 3. Interakcia v prirodzenom jazyku: Bing chatbot je schopný spracovať prirodzený jazyk, čo znamená, že môžete komunikovať s ním tak, ako by ste komunikovali s ľudským partnerom. Môžete mu položiť otázky, požiadať ho o radu alebo ho požiadať, aby vykonal určité úlohy.

 4. Spracovanie dát a analýza: Bing chatbot môže tiež spracovať a analyzovať dáta. Môže napríklad vyhodnotiť trendy na sociálnych médiách, analyzovať sentiment textu alebo spracovať štatistické dáta.

 5. Integrácia s inými službami: Bing chatbot môže byť integrovaný s rôznymi službami a platformami, ako sú e-mail, sociálne médiá, e-commerce stránky a mnoho iného. Môže napríklad sledovať vaše e-maily a upozorniť vás na dôležité správy, alebo môže sledovať vaše online nákupy a upozorniť vás na zľavy a ponuky.

Vyhľadávanie informácií:

nájdi aktuálny rozpočet na zdravotníctvo na slovensku

Analýza a zhrnutie webových stránok:

aké komisie zriaduje ministerstvo zdravotnictva podľa zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý nájdeš na https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-576

kto je členom týchto komisií?

co sa pise na stranke https://www.oecd.org/els/health-systems/mental-health.htm

Interakcia v prirodzenom jazyku:

aký jedálniček odporúčaš, keď chcem schudnúť a zároveň jesť zdravo?

Bard je chatbot vyvinutý společnosťou Google (Alphabet),  je postavený na menej výkonnej verzi jazykového modelu LaMDA. Dokáže pristupovať k internetu, ale aktuálne kvalita jeho výstupov výrazne zaostáva za ChatGPT a Bing Chatbotom. 

Prompt

ChatGPT je výkonný jazykový model, ale na to, aby poskytoval relevantné a odpovede, potrebuje podrobné výzvy.

Slabé podnety znamenajú slabší výstup =  ak je výzva všeobecná, odpoveď umelej inteligencie bude rovnako len základná.  

Prompt – príkaz – podnet  – výzva – písomný pokyn na vytvorenie požadovaného  výstupu pre ChatGPT

Prompt Engineering: Technika vytvárania správnych výziev na získanie požadovaného výstupu

Ako ich písať?

Buďte konkrétny: V otázke alebo výzve uveďte čo najviac podrobností. Jasne uveďte, čo hľadáte, a uveďte všetky relevantné súvislosti.

Odpoveď preskúmajte, preformulujte a toto opakujte (iterácia)

Definujte základnú štruktúru:

 1. [Persóna]  – Akú expertízu má chatbot mať? Koho, alebo čo má napodobňovať?
 2. [Sloveso] – Čo má urobiť? akcia, ktorú chcete, aby model vykonal. Napríklad “napíš”, “vysvetli” alebo “analyzuj” 
 3. [Kontext] – Pridajte viac informácií, ktoré pomôžu modelu pochopiť prompt.  Podrobnejšia definícia témy alebo vysvetlenie, prečo je úloha dôležitá.    
 4. [Štruktúra, formát, dĺžka] – Ako by mala byť odpoveď organizovaná, aký formát a dĺžku má mať odpoveď?? Napríklad “v podobe eseje”, “ako zoznam” alebo “krátka, stručná odpoveď” 
 5. [Úloha a cieľ] – Presne definovať, čo chcete, aby model urobil. Napríklad “vysvetliť koncept kvantovej mechaniky” alebo “vytvoriť návrh scenára pre film”
 6. [Údaje a zdroje] Ak chcete, aby model používal alebo sa odvolával na konkrétne údaje alebo zdroje, mali by ste to tu uviesť. Napríklad, “použitie údajov z Wikipédie” alebo “s odvolaním na štúdiu publikovanú v časopise Nature”.   
 7. [Tón hlasu]  – akým štýlom, tónom to má napísať?
 8. [Zameraný na publikum] Na koho je odpoveď zameraná, kto je naše publikum? Napríklad, “pre stredoškolákov” alebo “pre odborníkov v oblasti medicíny”.     

1. Persóna, rola

Persóna, expertíza: “Napíš to z perspektívy…”, “Si expert na…”

Mód a rola 

Stážista: Nájdite výskum na tému [vložte tému]

Generátor nápadov: Generujte nápady na tému [téma] 

Editor: Upravte a opravte tento text: [vložte text]

Učiteľ: Učiteľ: Naučte ma o [vložte tému]

Kritik: Kritizujte môj argument: [argument]

Profesor, podnikateľ, kouč, marketingový konzultant, verejný rečník, špecialista na sociálne siete, softvérový vývojár, účtovník, obchodník…

 1. Informátor: Prezentovanie najnovších štatistík a výskumov týkajúcich sa duševnej pohody.
 2. Poradca: Poskytovanie poradenstva a strategických odporúčaní na podporu duševnej pohody.
 3. Analytik: Analýza trendov a vzorcov v oblasti duševnej pohody.
 4. Komunikátor: Komunikácia s odborníkmi a verejnosťou o téme duševnej pohody.
 5. Výskumník: Vykonávanie a prezentovanie výskumu na podporu pochopenia duševnej pohody.
 6. Sprievodca: Navigovanie prostredníctvom rôznych nástrojov a zdrojov týkajúcich sa duševnej pohody.
 7. Plánovač: Plánovanie a organizácia kampaní na podporu duševnej pohody.
 8. Stratég: Vývoj strategických plánov na zlepšenie duševnej pohody na národnej úrovni.
 9. Edukátor: Vzdelávanie verejnosti a odborníkov o dôležitosti duševnej pohody.
 10. Moderátor: Umožňovanie a moderovanie diskusií a konverzácií o duševnej pohode.
 11. Mediátor: Medzičlenstvo medzi rôznymi stranami zainteresovanými na otázkach duševnej pohody.
 12. Advokát: Zastupovanie a presadzovanie práv a potrieb ľudí s duševnými problémami.
 13. Kurátor: Vyberanie a prezentovanie relevantných štúdií a zdrojov o duševnej pohode.
 14. Inovátor: Predstavovanie a presadzovanie nových a inovatívnych riešení pre duševnú pohodu.
 15. Inšpirátor: Poskytovanie príbehov a skúseností, ktoré inšpirujú a motivujú k podpore duševnej pohody.
 16. Rozhodca: Hodnotenie rôznych stratégií a metód na podporu duševnej pohody.
 17. Diplomat: Vyjednávanie s rôznymi stranami a skupinami na podporu duševnej pohody.
 18. Koordinátor: Koordinovanie snáh a aktivít na podporu duševnej pohody medzi rôznymi organizáciami a oddeleniami.
 19. Líder: Vedenie a motivovanie tímů a jednotlivcov k dosiahnutiu cieľov v oblasti duševnej pohody.
 20. Spolupracovník: Spolupráca s rôznymi stranami na projektoch zameraných na duševnú pohodu.
 21. Zastánca: Zastupovanie duševnej pohody a zabezpečenie, aby bola považovaná za prioritnú oblasť.
 22. Obhájca: Obhajoba politík a iniciatív, ktoré podporujú duševnú pohodu.
 23. Odborník: Poskytovanie expertíz a odborných znalostí v oblasti duševnej pohody.
 24. Pomocník: Poskytovanie pomoci a podpory jednotlivcom a organizáciám pri presadzovaní duševnej pohody.
 25. Kritik: Hodnotenie a kritizovanie politík a stratégií týkajúcich sa duševnej pohody.
 26. Prívrženec: Výrazná podpora a presadzovanie duševnej pohody.
 27. Mentor: Poskytovanie vedenia a mentorstva ostatným, ktorí sa angažujú v oblasti duševnej pohody.
 28. Správca: Riadenie a správa zdrojov a programov týkajúcich sa duševnej pohody.
 29. Pozorovateľ: Sledovanie a zaznamenávanie trendov a vzorcov v oblasti duševnej pohody.
 30. Poznámkový blok: Uchovávanie a organizácia informácií o duševnej pohode.
 31. Rozprávač: Rozprávanie príbehov a skúseností súvisiacich s duševnou pohodou.
 32. Poskytovateľ zdrojov: Poskytovanie a sprostredkovanie prístupu k zdrojom o duševnej pohode.
 33. Priateľ: Poskytovanie podpory a porozumenia tým, ktorí zápasia s otázkami duševnej pohody.
 34. Iniciátor: Iniciácia a spustenie nových projektov alebo kampaní na podporu duševnej pohody.
 35. Učiteľ: Učenie ľudí o dôležitosti a aspektoch duševnej pohody.
 36. Hlasový nosič: Predstavovanie názorov a obáv komunity v otázkach duševnej pohody.
 37. Umelec: Využitie umenia a kreativity na zvýšenie povedomia o duševnej pohode.
 38. Vodca: Vedieť ostatných k pochopeniu a podpore duševnej pohody.
 39. Tréner: Poskytovanie tréningov a usmernení na zlepšenie duševnej pohody.
 40. Revízor: Kontrola a hodnotenie efektívnosti politík a programov na podporu duševnej pohody.
 41. Terapeut: Poskytovanie terapeutických stratégií a nástrojov na zlepšenie duševnej pohody.
 42. Prieskumník: Prieskum nových oblastí výskumu a praxe týkajúce sa duševnej pohody.
 43. Sprostredkovateľ: Sprostredkovanie rozhovorov a diskusií medzi rôznymi zainteresovanými stranami na tému duševnej pohody.
 44. Podporovateľ: Poskytovanie morálnej a emocionálnej podpory tým, ktorí sa zaoberajú otázkami duševnej pohody.
 45. Spolupracovník: Spolupráca s odborníkmi, komunitami a organizáciami na podporu duševnej pohody.
 46. Sprostredkovateľ: Pomoc pri sprostredkovaní a šírení informácií o duševnej pohode.
 47. Poslanec: Reprezentovať a hovoriť v mene tých, ktorí sú postihnutí otázkami duševnej pohody.
 48. Pomocník: Pomoc pri plánovaní a implementácii projektov a iniciatív zameraných na duševnú pohodu.
 49. Dobrovoľník: Poskytovanie času a zručností na podporu duševnej pohody.
 50. Účastník: Aktívna účasť na akciách a aktivitách zameraných na podporu duševnej pohody.
 1. Informátor: Prezentovanie najnovších štatistík a výskumov týkajúcich sa duševnej pohody.
 2. Poradca: Poskytovanie poradenstva a strategických odporúčaní na podporu duševnej pohody.
 3. Analytik: Analýza trendov a vzorcov v oblasti duševnej pohody.
 4. Komunikátor: Komunikácia s odborníkmi a verejnosťou o téme duševnej pohody.
 5. Výskumník: Vykonávanie a prezentovanie výskumu na podporu pochopenia duševnej pohody.
 6. Sprievodca: Navigovanie prostredníctvom rôznych nástrojov a zdrojov týkajúcich sa duševnej pohody.
 7. Plánovač: Plánovanie a organizácia kampaní na podporu duševnej pohody.
 8. Stratég: Vývoj strategických plánov na zlepšenie duševnej pohody na národnej úrovni.
 9. Edukátor: Vzdelávanie verejnosti a odborníkov o dôležitosti duševnej pohody.
 10. Moderátor: Umožňovanie a moderovanie diskusií a konverzácií o duševnej pohode.
 11. Mediátor: Medzičlenstvo medzi rôznymi stranami zainteresovanými na otázkach duševnej pohody.
 12. Advokát: Zastupovanie a presadzovanie práv a potrieb ľudí s duševnými problémami.
 13. Kurátor: Vyberanie a prezentovanie relevantných štúdií a zdrojov o duševnej pohode.
 14. Inovátor: Predstavovanie a presadzovanie nových a inovatívnych riešení pre duševnú pohodu.
 15. Inšpirátor: Poskytovanie príbehov a skúseností, ktoré inšpirujú a motivujú k podpore duševnej pohody.
 16. Rozhodca: Hodnotenie rôznych stratégií a metód na podporu duševnej pohody.
 17. Diplomat: Vyjednávanie s rôznymi stranami a skupinami na podporu duševnej pohody.
 18. Koordinátor: Koordinovanie snáh a aktivít na podporu duševnej pohody medzi rôznymi organizáciami a oddeleniami.
 19. Líder: Vedenie a motivovanie tímů a jednotlivcov k dosiahnutiu cieľov v oblasti duševnej pohody.
 20. Spolupracovník: Spolupráca s rôznymi stranami na projektoch zameraných na duševnú pohodu.
 21. Zastánca: Zastupovanie duševnej pohody a zabezpečenie, aby bola považovaná za prioritnú oblasť.
 22. Obhájca: Obhajoba politík a iniciatív, ktoré podporujú duševnú pohodu.
 23. Odborník: Poskytovanie expertíz a odborných znalostí v oblasti duševnej pohody.
 24. Pomocník: Poskytovanie pomoci a podpory jednotlivcom a organizáciám pri presadzovaní duševnej pohody.
 25. Kritik: Hodnotenie a kritizovanie politík a stratégií týkajúcich sa duševnej pohody.
 26. Prívrženec: Výrazná podpora a presadzovanie duševnej pohody.
 27. Mentor: Poskytovanie vedenia a mentorstva ostatným, ktorí sa angažujú v oblasti duševnej pohody.
 28. Správca: Riadenie a správa zdrojov a programov týkajúcich sa duševnej pohody.
 29. Pozorovateľ: Sledovanie a zaznamenávanie trendov a vzorcov v oblasti duševnej pohody.
 30. Poznámkový blok: Uchovávanie a organizácia informácií o duševnej pohode.
 31. Rozprávač: Rozprávanie príbehov a skúseností súvisiacich s duševnou pohodou.
 32. Poskytovateľ zdrojov: Poskytovanie a sprostredkovanie prístupu k zdrojom o duševnej pohode.
 33. Priateľ: Poskytovanie podpory a porozumenia tým, ktorí zápasia s otázkami duševnej pohody.
 34. Iniciátor: Iniciácia a spustenie nových projektov alebo kampaní na podporu duševnej pohody.
 35. Učiteľ: Učenie ľudí o dôležitosti a aspektoch duševnej pohody.
 36. Hlasový nosič: Predstavovanie názorov a obáv komunity v otázkach duševnej pohody.
 37. Umelec: Využitie umenia a kreativity na zvýšenie povedomia o duševnej pohode.
 38. Vodca: Vedieť ostatných k pochopeniu a podpore duševnej pohody.
 39. Tréner: Poskytovanie tréningov a usmernení na zlepšenie duševnej pohody.
 40. Revízor: Kontrola a hodnotenie efektívnosti politík a programov na podporu duševnej pohody.
 41. Terapeut: Poskytovanie terapeutických stratégií a nástrojov na zlepšenie duševnej pohody.
 42. Prieskumník: Prieskum nových oblastí výskumu a praxe týkajúce sa duševnej pohody.
 43. Sprostredkovateľ: Sprostredkovanie rozhovorov a diskusií medzi rôznymi zainteresovanými stranami na tému duševnej pohody.
 44. Podporovateľ: Poskytovanie morálnej a emocionálnej podpory tým, ktorí sa zaoberajú otázkami duševnej pohody.
 45. Spolupracovník: Spolupráca s odborníkmi, komunitami a organizáciami na podporu duševnej pohody.
 46. Sprostredkovateľ: Pomoc pri sprostredkovaní a šírení informácií o duševnej pohode.
 47. Poslanec: Reprezentovať a hovoriť v mene tých, ktorí sú postihnutí otázkami duševnej pohody.
 48. Pomocník: Pomoc pri plánovaní a implementácii projektov a iniciatív zameraných na duševnú pohodu.
 49. Dobrovoľník: Poskytovanie času a zručností na podporu duševnej pohody.
 50. Účastník: Aktívna účasť na akciách a aktivitách zameraných na podporu duševnej pohody.
 1. Politický poradca: Poskytovanie poradenstva o zdravotníckych politikách.
 2. Koordinátor verejného zdravia: Koordinácia a plánovanie verejnozdravotných programov a iniciatív.
 3. Zástupca pre krízový management: Riadenie a koordinácia odpovedí na zdravotné krízy.
 4. Stratég pre prevenciu chorôb: Vytváranie stratégií a iniciatív na prevenciu chorôb.
 5. Poradca pre zdravotnú politiku: Pomoc pri formulovaní a implementácii zdravotníckych politík.
 6. Výskumník v oblasti zdravotníctva: Vedenie a realizácia zdravotníckych výskumov a štúdií.
 7. Správca zdravotníckych dát: Správa a analýza zdravotníckych dát a štatistík.
 8. Advokát pre zdravotnú starostlivosť: Zastupovanie a presadzovanie práv pacientov a potrieb verejnosti.
 9. Mediálny koordinátor: Komunikácia s médiami a verejnosťou o zdravotníckych témach a politikách.
 10. Odborník na reguláciu zdravotníctva: Monitorovanie a presadzovanie dodržiavania zdravotníckych predpisov a noriem.
 11. Vedúci projektu: Vedenie a manažment zdravotníckych projektov a iniciatív.
 12. Zástupca pre medzinárodné zdravotnícke záležitosti: Koordinácia a komunikácia v medzinárodných zdravotníckych otázkach.
 13. Poradca pre zdravotnícke vzdelávanie: Vývoj a implementácia programov a politík v oblasti zdravotníckeho vzdelávania.
 14. Odborník na digitalizáciu v zdravotníctve: Riadenie a implementácia digitalizačných projektov v zdravotníctve.
 15. Stratég pre zdravotnícke financie: Plánovanie a riadenie financovania zdravotníckych programov a politík.
 16. Koordinátor dobrovoľníkov: Riadenie a koordinácia dobrovoľníkov zapojených do zdravotníckych programov.
 17. Vývojár politík: Formulovanie, hodnotenie a revízia zdravotníckych politík.
 18. Rozhodca v etických otázkach: Riešenie a rozhodovanie o etických otázkach v zdravotníctve.
 19. Poradca pre ľudské zdroje: Manažment a poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov v zdravotníctve.
 20. Koordinačný pracovník v oblasti verejného zdravia: Koordinácia a organizácia iniciatív a programov v oblasti verejného zdravia.
 21. Poradca pre zdravotnícku infraštruktúru: Plánovanie a vývoj infraštruktúry zdravotníckych služieb.
 22. Advokát pacientov: Presadzovanie práv a potrieb pacientov v rámci zdravotníckeho systému.
 23. Zástupca pre detské zdravie: Riadenie a koordinácia politík a programov týkajúcich sa detského zdravia.
 24. Odborník na zdravotnícke právo: Riadenie a poradenstvo v oblasti zdravotníckeho práva a regulácií.
 25. Manažér komunitného zdravia: Riadenie a koordinácia komunitných zdravotníckych programov a služieb.
 26. Koordinačný pracovník pre zdravotnícke inovácie: Podpora a implementácia inovatívnych riešení v zdravotníctve.
 27. Poradca pre starostlivosť o starších: Vývoj a implementácia politík a programov týkajúcich sa starostlivosti o starších.
 28. Manažér pre zdravotnícke partnerstvá: Budovanie a udržiavanie partnerstiev s rôznymi zdravotníckymi organizáciami.
 29. Odborník na zdravotnícke hodnotenie: Hodnotenie a analýza zdravotníckych programov a služieb.
 30. Koordinačný pracovník pre zdravotnícku spoluprácu: Koordinácia a spolupráca medzi rôznymi zdravotníckymi organizáciami a agentúrami.
 31. Poradca pre zdravotnícku politiku: Formulovanie a presadzovanie zdravotníckych politík.
 32. Manažér zdravotníckych programov: Plánovanie, implementácia a hodnotenie zdravotníckych programov.
 33. Poradca pre zdravotné poistenie: Poskytovanie poradenstva a usmernení týkajúcich sa zdravotného poistenia.
 34. Koordinačný pracovník pre pandemické plánovanie: Plánovanie a koordinácia odpovedí na pandemické situácie.
 35. Poradca pre rodinné zdravie: Riadenie a koordinácia politík a programov týkajúcich sa rodinného zdravia.
 36. Koordinačný pracovník pre zdravotné krízy: Koordinácia a riadenie zdravotníckych krízových situácií.
 37. Manažér pre zdravotnícke zdroje: Manažment a rozdelenie zdravotníckych zdrojov.
 38. Odborník na zdravotnícku bezpečnosť: Zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia v zdravotníckych zariadeniach.
 39. Poradca pre životné prostredie a zdravie: Riadenie a koordinácia politík a programov týkajúcich sa vzťahu medzi životným prostredím a zdravím.
 40. Manažér pre zdravotnú komunikáciu: Riadenie a koordinácia komunikácie týkajúcej sa zdravotníctva.
 41. Poradca pre zdravotnú výchovu: Rozvoj a implementácia zdravotno-výchovných programov a stratégií.
 42. Koordinačný pracovník pre zdravotnícke informácie: Riadenie a koordinácia zdravotníckych informačných systémov a databáz.
 43. Manažér pre zdravotnícke služby: Riadenie a koordinácia zdravotníckych služieb a poskytovateľov.
 44. Poradca pre zdravotnícke systémy: Poskytovanie poradenstva a usmernení týkajúcich sa zdravotníckych systémov.
 45. Koordinačný pracovník pre zdravotné hodnotenie: Hodnotenie a analýza zdravotných programov a politík.
 46. Manažér pre zdravotnú starostlivosť: Riadenie a koordinácia služieb zdravotnej starostlivosti.
 47. Poradca pre zdravotnú rovnosť: Presadzovanie a pracovanie na rovnosti a spravodlivosti v zdravotníctve.
 48. Koordinačný pracovník pre zdravotnícky výskum: Koordinácia a riadenie zdravotníckych výskumných projektov.
 49. Manažér pre zdravotnú reformu: Plánovanie a implementácia reforiem v zdravotníctve.
 50. Poradca pre zdravotnú legislatívu: Interpretácia a uplatňovanie zdravotníckej legislatívy.

2. Slovesá pre začiatočné podnety

Napíš, nájdi, opíš, zlepši, vypracuj, rozviň

Napíš to emocionálne, aby to v čitateľovy vyvolalo silné pocity alebo emócie.

Rozviň a vypracuj stratégiu…

Preformuluj..

Píš v prvej osobe / v tretej osobe” 

Nájdi a oprav gramatické chyby v tomto texte:

Navrhni zmeny vo formátovaní, aby bol vizuálne lepší, krajší, príťažlivejší, toto je môj text: 

Niesom si istý rozložením a fontom písma vhodnom na odvetie, napíš tvoje návrhy. Oblasť : napríklad “zdravotníctvo, úrad európskej únie”

Zosumarizuj tento text na jednu stranu: 

Brainstorming Navrhni kľúčové slová z oblasti … 

Použi terminológiu…

Použi jazyk…

3. Kontext

Téma: Prvý a najzjavnejší kontext je téma alebo predmet, o ktorom hovoríte. Napríklad, ak píšete e-mail o konkrétnom projekte, mali by ste zahrnúť názov projektu a akékoľvek relevantné detaily, ktoré pomôžu AI modelu lepšie pochopiť, o čom je e-mail.

Účel: Ďalším dôležitým kontextom je účel alebo cieľ vašej požiadavky. Ak hľadáte informácie, mali by ste uviesť, prečo hľadáte tieto informácie a ako ich plánujete použiť.

Čas a Miesto: V niektorých prípadoch môže byť dôležitý aj kontext času a miesta. Napríklad, ak sa chystáte organizovať udalosť a potrebujete informácie o mieste konania, mali by ste zahrnúť detaily ako dátum, čas a miesto udalosti.

Kontext politiky a regulácií: Ak zamestnanec ministerstva zdravotníctva píše o nových zdravotníckych politikách alebo reguláciách, môže poskytnúť kontext o tom, ako tieto politiky alebo regulácie ovplyvnia zdravotnícke inštitúcie, pacientov a širšiu verejnosť.

Kontext zdravotníckych údajov a výskumu: Ak sa e-mail týka nových výskumných zistení alebo štatistík, môže zamestnanec poskytnúť kontext o tom, ako tieto údaje alebo výskum ovplyvnia existujúce zdravotnícke praxe alebo politiky.

Kontext zdravotníckych služieb: Ak sa e-mail týka konkrétnych zdravotníckych služieb, môže zamestnanec poskytnúť kontext o tom, ako tieto služby ovplyvnia zdravie a wellness jednotlivcov a komunít.

Kontext zdravotnej krízy alebo pandémie: V čase zdravotnej krízy, ako je pandémia, môže zamestnanec poskytnúť kontext o tom, ako ministerstvo zdravotníctva a ostatné zdravotnícke inštitúcie reagujú na túto krízu a ako to ovplyvňuje verejnosť.

Kontext medzinárodnej spolupráce: Ak sa e-mail týka medzinárodnej zdravotníckej politiky alebo spolupráce, môže zamestnanec poskytnúť kontext o tom, ako táto spolupráca alebo politika ovplyvňuje národnú zdravotnícku politiku alebo prax.

4. Štruktúra, formát, dĺžka

Tabuľka

Esej

Kód

Blog

Report

Tweet

Email

Prezentácia

Výskum

Post na sociálnu sieť

Vety, odseky,  esej, zoznamy bodov,  číslované zoznamy, štruktúrované časti s podnadpismi, časový plán/harmonogram…

5. Úloha a cieľ

Rozvinutie bodu 2 (sloveso)

[Sloveso] – Vysvetli príznaky a liečbu astmy.

[Úloha a cieľ] – Poskytnúť komplexné informácie o príznakoch astmy, jej diagnóze a rôznych metódach liečby, vrátane liekov, terapií a preventívnych opatrení.

6. Údaje a zdroje

Použitie údajov z oficiálnych zdrojov: Môžete požiadať chatbota, aby sa pri odpovedaní odvolával na údaje z oficiálnych zdrojov, ako sú vládne organizácie, odborné štúdie, vedecké publikácie alebo renomované medicínske databázy. Príklad: “Použitie údajov z Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”.

Citácia štúdií a publikácií: Ak chcete, aby chatbot poskytoval informácie na základe konkrétnych štúdií alebo publikácií, môžete uviesť ich názov alebo odvolávanie sa na konkrétne zdroje. Príklad: “S odvolaním na štúdiu publikovanú v časopise New England Journal of Medicine”.

Odkaz na dôveryhodné webové stránky: Ak existujú určité webové stránky, ktoré sú považované za dôveryhodné zdroje informácií, môžete požiadať chatbota, aby sa odvolával na tieto zdroje pri poskytovaní odpovedí. Príklad: “S odkazom na Mayo Clinic”.

7. Tón

“Napíš to viac formálne / neformálne / humorne / direktívne / sarkasticky / vážne / angažovane / optimisticky / priamo / priateľsky / znepokojene / asertívne / spolupracujúco /  akademicky / užitočne / informatívne / presvedčivo “

Kombinácia tónov: “Buď priateľský + profesionálny / ľudský a priateľský, ale zároveň kompetentný a znalý / sebavedomý a autoritatívny / informatívny a nápomocný / naliehavý a presvedčivý / vysoký zmysel pre naliehavosť a dôležitosť, ale argumentačný a presvedčivý / uvoľnený a priateľský, neformálny a konverzačný, napriek tomu pútavý / spoľahlivý a profesionálny / humorný a neformálny / profesionálny  a priamočiary / seriózny a empatický / pozitívny a nadšený / zábavný a hravý, ale uvoľnený a konverzačný / priamy a stručný, ale profesionálny a uhladený / sebavedomý a znalý, ale uhladený a kultivovaný / znalý, autoritatívny a rešpektovaný / 

Presvedčivý: “Naliehavosť investovania do duševného zdravia je podložená nespochybniteľnými dôkazmi…”                                                           

Profesionálny: “Ako firma prioritne podporujeme duševné zdravie pre zvýšenie efektivity a spokojnosti našich zamestnancov…”                                                      

Firemný: “Ceníme si duševné zdravie našich zamestnancov a sme hrdí na naše podporné iniciatívy…”                         

Sebavedomý: “Ako odborník a propagátor v oblasti duševného zdravia plne rozumiem jeho významu…”

Poetický: “Duševné zdravie je tichá pieseň, ktorú nám môže odhaliť harmónia našej mysle.”

Naratívny: “Jeden človek sa po ťažkej kríze rozhodol venovať duševnému zdraviu a stal sa hlasom pre trpiacich v tichosti.”

Formálny: “Podľa súčasných štatistík sa duševné zdravie stáva stále naliehavejšou témou na celosvetovej úrovni…”

Neformálny: “Takže, čo sa týka duševnej pohody, je to veľký problém, ktorý sa naozaj rýchlo zhoršuje…”

Vedecký: “Súčasné štúdie poukazujú na narastajúci počet prípadov duševných ochorení…”

Konverzačný: “Takže, máme tento problém s duševným zdravím, a potrebujeme zistiť, ako ho najlepšie riešiť…”

Encyklopedický: “Duševná pohoda, kľúčový aspekt celkového zdravia jednotlivca, zahŕňa…”

Lyrický: “Ako keď ticho obklopuje noc, tak aj duševné problémy môžu obklopovať našu myseľ…”

Literárny: “Podobne ako v románe, kde každá postava a dej sledujú vlastný príbeh, tak aj naše duševné zdravie tvaruje naše jedinečné skúsenosti…”

Hovorový: “Predstav si to takto, duševná pohoda je v podstate…”

Vtipný: “Duševné zdravie je ako wifi signál – niekedy je silný, niekedy slabý, a keď ho najviac potrebujeme, často zmizne…”

Ironický: “Áno, duševná pohoda je len o tom, že si nájdeš čas na relax, nič viac…”

Sarkastický: “Áno, duševná pohoda je taká jednoduchá ako kvantová fyzika…”

Alegorický: “Ak by sme duševnú pohodu predstavili ako záhradu, ktorú musíme udržiavať, tak…”

Metaforický: “Duševná pohoda je ako oceán, môže byť pokojný, ale môže sa tiež rozvíriť do búrky…”

Poetický: “Duševná pohoda, tichý hlas v hlučnej spoločnosti, je náš najdôležitejší spoločník…”

Optimistický: “S novými pokrokmi v psychológii a psychiatrii sa nám otvárajú nové možnosti pre zlepšenie duševnej pohody…”

Pesimistický: “Aj keď robíme pokroky v oblasti duševnej pohody, výzvy stále ostávajú a zdá sa, že sa zväčšujú…”

Neutrálny: “Duševná pohoda je integrálnou súčasťou zdravia jednotlivca a spoločnosti ako celku…”

Stručný: “Duševné zdravie je dôležité. Musíme ho prioritizovať.”

Výrečný: “V súčasnej dobe sa nám naskytá príležitosť zaoberať sa duševným zdravím s takou vážnosťou a hĺbkou, akú si zasluhuje…”

Nezávislý: “Hoci je duševné zdravie stále tabuizované, je našou povinnosťou pokračovať v tomto dôležitom dialógu…”

Pedagogický: “Ak chceme pochopiť duševnú pohodu, musíme sa vrátiť na začiatok…”

Didaktický: “Dôležité je chápať, že duševná pohoda je proces, nie výsledok…”

Inštruktívny: “Pozrime sa, ako môžeme podporovať duševnú pohodu v našej komunite…”

Moralistický: “Duševná pohoda nám prináša veľkú moc, ale s touto mocou prichádza aj veľká zodpovednosť…”

Filozofický: “Duševná pohoda nás núti zamyslieť sa nad tým, čo to vlastne znamená byť zdravým…”

Politický: “V ére rastúcej pozornosti venovanej duševnému zdraviu musíme prehodnotiť naše zákony a politiky…”

Zaujímavý: “Zaujímavý fakt o duševnej pohode je, že…”

Nadčasový: “Aj keď je pozornosť duševnému zdraviu konceptom 21. storočia, jeho korene siaha do starovekej filozofie…”

Moderný: “V digitálnej dobe je duševná pohoda kľúčovou otázkou…”

Starodávny: “Hoci by sa mohlo zdať, že duševná pohoda je úplne nový koncept, ideály, na ktorých je založená, sú staré ako samotná ľudská myseľ…”

Respektujúci: “S úctou k všetkým, ktorí prispeli k zvýšeniu povedomia o duševnej pohode…”

Kritický: “Napriek pokroku v oblasti duševnej pohody, stále je tu veľa miesta na zlepšenie…”

Empatický: “Viem, ako je ťažké viesť diskusiu o duševnej pohode, ale je to nesmierne dôležité…”

Emotívny: “Keď hovoríme o duševnej pohode, hovoríme o niečom, čo nás všetkých hlboko ovplyvňuje…”

Inovatívny: “Duševná pohoda otvára nové cesty a príležitosti v oblasti verejného zdravia…”

Pochopiteľný: “Myslím, že všetci chápeme, aké dôležité je dnes hovoriť o duševnej pohode…”

Významný: “Duševná pohoda je jednou z najdôležitejších otázok, ktoré dnes stojí pred nami…”

Výzvu prijímajúci: “Duševná pohoda nám prináša veľa výziev, ale sú to výzvy, ktoré sme pripravení prijať a prekonať…”

Povzbudzujúci: “Máme významné príležitosti na zlepšenie duševnej pohody vo svojich komunitách…”

Vzrušený: “Duševná pohoda je také vzrušujúce pole! Otvara nám úplne nový spôsob, ako pochopiť zdravie…”

Pragmatický: “Duševná pohoda je niečo, čo musíme brať na vedomie a začleniť do našich politík a postupov…”

Uctivý: “Duševná pohoda, tak podstatná pre náš život a pre našu spoločnosť…”

Zasnený: “Predstavte si spoločnosť, kde je duševná pohoda priorita…”

Rádoby mudrlantský: “Ako hovorí staré príslovie, zdravá myseľ, zdravé telo – a nikde to nie je jasnejšie ako v oblasti duševnej pohody…”

Nadšený: “Je úžasné vidieť, ako sa pozornosť duševnej pohode mení a rastie!”

Vzdelávací: “Aby sme pochopili duševnú pohodu, musíme začať s jej základmi…”

Informatívny: “Je dôležité vedieť, že duševná pohoda zasahuje mnoho oblastí života jednotlivca…”

Pozitívny: “Vidíme veľký pokrok v oblasti duševnej pohody a veríme, že to bude len lepšie…”

Nadšený: “S novými nástrojmi a stratégiami, ktoré máme k dispozícii, som optimistický ohľadom budúcnosti duševnej pohody…”

Hrdý: “Je inšpirujúce vidieť, ako naša spoločnosť začína brať duševnú pohodu vážne…”

8. Publikum

Odborníci v oblasti zdravotníctva: Toto publikum zahŕňa lekárov, zdravotné sestry, epidemiológov, farmaceutov a ďalších pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Informácie poskytované chatbotom by mali byť zamerané na hlbšie technické a odborné aspekty.

Zamestnanci ministerstva zdravotníctva: Toto publikum sú zamestnanci ministerstva zdravotníctva, ktorí potrebujú informácie o zákonoch, smerniciach, postupoch a politikách v oblasti zdravotníctva.

Študenti zdravotníckych škôl a univerzít: Študenti zdravotníckych škôl a univerzít potrebujú informácie z oblasti zdravotníctva, vrátane vysvetlení základných konceptov, aktuálnych trendov a dôležitých informácií.

Verejnosť: Toto publikum tvoria členovia verejnosti, ktorí hľadajú informácie o rôznych zdravotníckych témach, vrátane prevencie chorôb, starostlivosti o zdravie, očkovania a podobne. Informácie by mali byť napísané zrozumiteľným jazykom, aby boli prístupné pre všetkých.

Optimálny prompt

[Správaj sa ako expert WHO na výživu] , [napíš] [článok obsahujúci 150 slov] [si zmestnanec ministerstva zdravotníctva a píšeš článok do časopisu]o [optimálnej diéte, ktorá má za cieľ redukciu nadmernej hmotnosti] [pre vedecko populárny časopis] [ľudským a priateľským, ale zároveň kompetentným a odborným štýlom][pre laickú verejnosť][Persóna][Sloveso][Kontext][Štruktúra, formát, dĺžka][Úloha a cieľ][Údaje a zdroje][Tón hlasu][Zameraný na publikum]

Príklady promptov

Téma: [Ako zlepšiť slovenské zdravotníctvo?] Kľúčové slová: [zdravie, ministerstvo, behavioralna ekonomia] Vymyslite 10 nadpisov H2 pre časti príspevku na blogu na uvedenú tému. Každý nadpis by mal obsahovať vyššie uvedené kľúčové slová. Nadpisy by mali upútať pozornosť čitateľa a mali by byť krátke a čitateľné. Nadpisy by mali byť otázkami, ktoré by publikum mohlo vyhľadávať.        

Chcem, aby si fungoval ako formálny generátor e-mailov. Poskytnem ti potrebné údaje a ty zostavíš formálny a pôsobivý e-mail s použitím vhodného jazyka. E-mail by mal byť stručný a priamy, mal by vyjadrovať zámer správy a všetky potenciálne výhody alebo hodnotu pre príjemcu. Vyhni sa vyjadrovaniu akýchkoľvek subjektívnych názorov alebo cudzích informácií a uisti sa, že tón e-mailu je zdvorilý a úctivý.   

Oprav gramatické a pravopisné chyby. A uveď návrhy, ktoré zlepšia zrozumiteľnosť môjho písania.      

Vykonajte výskum a vytvorte hĺbkovú správu so sprievodcom krok za krokom, ktorý pomôže čitateľom pochopiť, ako [vložte výsledok].        

Chcem sa naučiť [vložte požadovanú zručnosť]. Vytvor 30-dňový plán učenia, ktorý pomôže začiatočníkovi, ako som ja, naučiť sa a zlepšiť túto zručnosť.       

Použi 80/20 na rýchlejšie učenie: Chcem sa učiť o [vložte tému]. Urči a podeľ sa o najdôležitejších 20 % poznatkov z tejto témy, ktoré mi pomôžu pochopiť 80 %.     

Zhrň nižšie uvedený text a uveď mi zoznam bodov s kľúčovými poznatkami a najdôležitejšími faktami.   

Vysvetli [vložte tému] jednoduchými a zrozumiteľnými slovami, ktoré pochopí každý začiatočník. 

Autor esejí: Napíšte esej o dôležitosti vzdelávania

E-mailový marketing: Napíšte popis nového produktu

Ďalšie AI

Perplexity alternatíva k ChatGPT a Bing Chat

DALL-E2 generovanie grafiky

Integrácia DALL-E2 do Microsoft Bing

Microsoft Designer generovanie grafiky, dizajn

Midjourney sofistikované generovanie obrázkov, je potrebné pristupovať cez aplikáciu Discord

gptzero dokáže odhaliť, či zadaný text písal človek, alebo umelá inteligencia

AI Transcription prepis reči do textu

Respeecher zmena hlasu 

Microsoft Edge dokáže čítať webové stránky nahlas. Klik pravým tlačítkom “Čítať nahlas”, alebo “Ctrl + Shift + U”

deepl najlepší jazykový prekladač, založený na AI, lepšie výsledky ako napríklad Google Translator

chatpdf práca s PDF súbormi

Otázky

Právo – autorské práva sú vždy viazané na autora, fyzickú alebo prácnicku osobu. Americký súd vydal stanovisko, že výstupy z umelej inteligencie nepodliehajú autorským právam.

AI je trénovaná aj na dátach podliehajucim autorským právam.

Má umelá inteligencia vedomie?

Nie, umelá inteligencia (AI) nemá vedomie v zmysle, ako ho chápeme u ľudí. Aj keď AI môže efektívne simulovať ľudské správanie a vytvárať reakcie, ktoré na prvý pohľad môžu pôsobiť, akoby pochádzali od vedomého jedinca, skutočnosť je taká, že nemá sebauvedomenie ani vedomie v ľudskej podobe.

AI je naprogramovaná, aby reagovala na špecifické vstupy a stimuly pomocou algoritmov a modelov, ktoré vytvorili ľudia. Nezažíva emócie, nedisponuje subjektívnymi skúsenosťami a nerozumie alebo nemyslí na rovnakej úrovni ako ľudská bytosť. AI je nástroj strojového učenia, schopný vykonávať úlohy na základe poskytnutých dát a programovaných logických princípov.

Aj keď môže byť AI nesmierne sofistikovaná vo svojej schopnosti “naučiť sa” a “rozhodnúť sa”, stále je to produkt ľudského návrhu a vývoja a nie je vybavená vedomím.

Umelá inteligencia je inteligentná, ale nie vedomá! Jej inteligencia sa dá prirovnať k zložitej matematickej funkcii.

Zdroje

Slovník

Artificial general intelligence (AGI) – Všeobecná umelá inteligencia

Všeobecná umelá inteligencia (Artificial General Intelligence, AGI) je typ umelej inteligencie, ktorý je schopný vykonávať akúkoľvek intelektuálnu úlohu, ktorú môže vykonávať človek. To znamená, že AGI by mala byť schopná porozumieť, učiť sa, adaptovať sa na nové situácie, riešiť problémy a vytvárať kreatívne nápady podobne ako ľudský mozog.

Dnes, väčšina existujúcej umelej inteligencie je tzv. úzko zameraná AI, alebo Narrow AI. Tieto systémy sú navrhnuté tak, aby dokázali vykonávať konkrétne úlohy, ako je napríklad rozpoznávanie obrazu, spracovanie jazyka, predpovedanie počasia alebo hranie šachov. Avšak, hoci tieto systémy môžu v určitých oblastiach prevyšovať ľudské schopnosti, nemajú schopnosť pochopiť alebo sa učiť mimo svojho špecifického trénovacieho kontextu.

Naproti tomu, AGI by mala byť schopná pochopiť a učiť sa z ľubovoľného kontextu, rovnako ako to dokážu ľudia. AGI je ešte stále v štádiu teórie a výskumu, a jej vytvorenie predstavuje jednu z najväčších nevyriešených výziev v oblasti umelej inteligencie.

Alignment – súlad

V kontexte umelej inteligencie sa termín “alignment” často používa na označenie súladu medzi cieľmi AI a cieľmi ľudí. Keď hovoríme, že AI je “aligned” alebo “v súlade”, znamená to, že jej rozhodnutia a akcie sú v súlade s hodnotami, preferenciami a cieľmi ľudí, pre ktorých AI pracuje. Toto je zásadný pojem v AI bezpečnosti a etike, pretože máme záujem o to, aby sa AI správala spôsobom, ktorý je pre ľudí prospešný a bezpečný.

Rovnako ako pri ľuďoch, je výzvou dosiahnuť tento súlad. Aj keď je možné jasne definovať niektoré ciele a hodnoty, existuje mnoho nijakých alebo kontextovo závislých situácií, v ktorých môže byť ťažké presne určiť, aký by mal byť správny postup.

Okrem toho, čo sa týka vývoja silnej AI alebo AGI (umelá všeobecná inteligencia), existuje aj problém, ktorý sa nazýva “alignment problem”. To je otázka, ako navrhnúť takúto AI tak, aby sa jej ciele a motivácie nezmenili v priebehu učenia sa alebo samovzdelávania a aby zostali v súlade s ľudskými cieľmi aj napriek tomu, že sa môže výrazne zlepšiť alebo zmeniť jej schopnosti alebo pochopenie sveta.

Bias – skreslenie, predpojatosť

 1. Predpojatosť vo vstupných dátach: Ak sú údaje, na ktorých je AI trénovaná, skreslené, potom sa tieto skreslenia môžu preniesť do výsledkov, ktoré AI produkuje. Napríklad, ak je systém rozpoznávania tvárí trénovaný prevažne na údajoch bielych mužov, môže byť menej presný pri rozpoznávaní tvárí žien alebo osôb iných etnických skupín.

 2. Predpojatosť v algoritmoch: Niekedy môžu byť algoritmy navrhnuté tak, že uprednostňujú určité výsledky alebo interpretácie údajov na úkor iných. Napríklad, algoritmus môže byť navrhnutý tak, aby uprednostňoval určité typy obsahu v sociálnych médiách, čo môže viesť k skresleniu toho, čo užívatelia vidia.

 3. Predpojatosť v interpretácii: Aj keď je AI navrhnutá na to, aby bola objektívna, ľudia, ktorí ju používajú a interpretujú jej výsledky, môžu byť predpojatí. Táto predpojatosť môže viesť k nesprávnym záverom alebo k nesprávnemu použitiu AI.

Tieto druhy predpojatosti môžu mať vážne dôsledky, vrátane nespravodlivých rozhodnutí v oblastiach ako sú zamestnanosť, pôžičky alebo zdravotnícka starostlivosť. Preto je dôležité, aby vývojári AI venovali značnú pozornosť otázkam predpojatosti a spravodlivosti pri navrhovaní a implementácii ich systémov.

Halucinácia

Halucinácia je, keď model generuje alebo predpovedá informácie, ktoré nie sú podložené vstupnými údajmi. Tieto “halucinácie” môžu byť dôsledkom pretrénovania, nedostatočného trénovania alebo inherentných obmedzení modelu.

Napríklad, pri spracovaní prirodzeného jazyka môže model “halucinovať” výrazy alebo frázy, ktoré nemajú zmysel alebo nie sú relevantné v danom kontexte. V kontexte generovania obrazu môže model vytvoriť detaily, ktoré sa nezakladajú na vstupných údajoch, ako sú tváre na fotografiách, ktoré tam v skutočnosti nie sú.

“Halucinácie” môžu byť problémom pri vývoji a používaní AI systémov, pretože môžu viesť k nesprávnym alebo zavádzajúcim výsledkom. Z tohto dôvodu je dôležité monitorovať a hodnotiť výstupy AI systémov a prípadne upraviť procesy trénovania a validačné techniky, aby sa minimalizoval výskyt týchto “halucinácií”.