Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím MZSR

Školenie Buddy systému na FEI STU (4.-5.9.2023)

Od myšlienky po realitu, alebo aký je príbeh rovesníckej podpory: Buddy systému

Pripravené školiace dokumenty, uskutočnené školenia, spustenie pracovnej skupiny. Aj vďaka tomuto patrí Buddy systém k najrýchlelšie sa rozvíjajúcim projektom BEET-u.

Buddy systém v súčasnosti patrí k najrýchlejšie sa rozvíjacím projektom nášho tímu. Téma duševného zdravia nás dlhodobo zaujímala, no oficiálne sme sa jej začali venovať v spolupráci s OECD na projekte Sekundárne vplyvy Covid-19.

V rámci tohto projektu sme v novembri 2021 pripravili dotazníkový prieskum, ktorý sme v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) distribuovali študentom vysokých škôl na Slovensku. Dotazník analyzoval duševnú pohodu vysokoškolákov a bol zameraný na bariéry vo vyhľadávaní duševnej pomoci.

Treba poznamenať, že v čase písania tohto blogu prebieha zber ďalšieho prieskumu zameraného na duševné zdravie študentstva vysokých škôl. Ak ste ešte tak neurobili, môžete ho vyplniť na tejto adrese.

Súčasne bola v prieskume vysvetlená rovesnícka podpora, tzv. “buddy systém”, a na konci respondenti mohli vyjadriť záujem o ďalšie informácie alebo zapojiť sa do programu ako dobrovoľník (buddy), či záujemca o pomoc rovesníka. V závere dotazníka boli poskytnuté informácie o duševnom zdraví s možnosťou presmerovania na stránku na stránku www.ipcko.sk

Čo sme sa dozvedeli z prieskumu?

Prieskum realizovaný na vzorke 5 403 respondentov (študentstvo vysokých škôl na Slovensku) ukázal, že pandémia Covid-19 mala zásadný a negatívny vplyv na duševné zdravie vysokoškolákov.

Z výskumu vyplynulo, že:

  • 53% respondentov trpí mierne závažnými symptómami depresie,
  • 40% respondentov zažíva mierne závažné symptómy úzkosti a
  • iba 4% zo všetkých respondentov netrpeli žiadnou formou úzkosti.

Výskum tiež identifikoval potenciálne spôsoby ako motivovať vo vyhľadávaní odbornej psychologickej pomoci. Ukázalo sa, že študenti preferujú bezplatnú, anonymnú, neformálnu psychologickú podporu a jasne definovanú cestu k pomoci zo strany blízkych inštitúcií, ako je napríklad vysoká škola, či univerzita.

Zaujímavé a štatisticky významné bolo najmä zistenie, že študenti preukazujú záujem o anonymnú pomoc, obzvlášť v prípade, keď sa vyskytujú vážnejšie formy depresie a úzkosti. Toto zistenie sa však rozchádza so spätnou väzbou od vysokoškolských poradenských centier, ktoré naznačovali, že študenti vyhľadávajú pomoc s problémami súvisiacimi so štúdiom a kariérou, a že neváhajú osobne navštíviť poradenské centrum a požiadať o pomoc. Na základe týchto zistení, sme sa v rámci rovesníckej podpory rozhodli zamerať sa aj na online priestor.

Viac o týchto, ako aj ďalších zisteniach sa dočítate v štúdii Analýza duševnej pohody mladých ľudí počas pandémie Covid-19.

Princípy rovesníckej podpory: Buddy systému

Výsledky výskumu, ako aj pretrvávajúce príčiny duševnej nepohody (odznievajúcu pandémiu nahradila úzkosť z vojny na Ukrajine a existenciálne ohrozenie z rastúcej inflácie) naznačili prítomnosť systémových nedostatkov a motivovali nás k vytvoreniu systému rovesníckej podpory: Buddy systému.   

V rámci Buddy systému môžu študenti zažívajúci ťažkosti spojené so štúdiom, kariérou, či duševnou nepohodou kontaktovať iného študenta-buddyho, ktorý je vyškolený odborníkmi z oblasti psychológie.

Pri vývoji Buddy systému sme sa zamerali na pilotný program Buddy systému, ktorý bol implementovaný na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Pôvodne program kariérneho poradenstva bol na UPJŠ rozšírený o dôraz na duševnú pohodu študentov. Vďaka spolupráci s UPJŠ sme existujúci systém obohatili o psychologické školenia buddies na čele so psychologičkami Mgr. Lenkou Abrinkovou, PhD. a Mgr. Veronikou Zibrinyiovou, PhD. Od zavedenia systému podpory v roku 2022 bolo na UPJŠ vyškolených 30 študentov (25 študentov v slovenskom a 5 v anglickom jazyku) zo všetkých fakúlt univerzity.

Na základe úspešného pilotného projektu sme Buddy systém mohli rozšíriť na aj ostatné univerzity a vysoké školy. V spolupráci s UPJŠ sme začali tvoriť školiace dokumenty potrebné k rozšíreniu Buddy systému naprieč vysokými školami. Na ich tvorbe sa najviac podieľala naša kolegyňa Lenka Abrinková, ktorá ich vďaka svojej expertíze pripravila tak, aby boli buddies dobre pripravení na ich poslanie.

Rozšírenie o sociálnu sieť

Paralelne s tvorbou školiacich dokumentov sme pracovali na platforme www.emental.sk. Tá obsahuje všetky informácie o Buddy systéme a funguje ako zastrešujúca stránka pre jednotlivé Buddy systémy naprieč univerzitami a vysokými školami. Jedným z cieľov platformy bolo tiež vytvorenie užívateľského rozhrania imitujúcom sociálne siete. Na tejto platforme by si buddies alebo záujemcovia o buddyho mohli vytvoriť profil a viesť medzi sebou anonymnú diskusiu. V nasledujúcom roku plánujeme spustiť samotnú online komunikáciu.

Hľadanie podpory

Popri príprave školiacich materiálov a vývoji webstránky sme zvyšovali povedomie o Buddy systéme. Niekoľkokrát sme vystúpili na valnom zhromaždení ŠRVŠ, kde sme od študentov, našich prirodzených partnerov v tejto téme, zbierali spätnú väzbu na samotný Buddy systém a www.emental.sk.

V súvislosti so študentami je potrebné pripomenúť, že Buddy systém získal signifikantnú podporu aj v nami realizovanom prieskume. Výsledky ukázali, že:

  • 75% respondentov si vyžiadalo viac informácií o Buddy systéme,
  • 15% respondentov prejavilo záujem stať sa buddym a
  • 12% respondentov malo záujem o buddyho.

Takisto sme vystúpili na niekoľkých odborných fórach ako napríklad Dieťa v ohrození 2023, či seminári venujúcom sa podpore študentov so špecifickými potrebami. Buddy systém sme predstavili aj na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde získal od terajšieho vedenia podporu. Vyvrcholením týchto aktivít však bolo uskutočnenie stretnutia so zástupcami vysokých škôl a univerzít, na ktorom sme informovali o Buddy systéme a plánovaných školeniach.

Predstavenie Buddy systému Študentskej rade vysokých škôl (9.12.2022 - Liptovský Mikuláš)

Ako prebiehali školenia

Od stretnutia so zástupcami vysokých škôl sme začali v rámci projektu napredovať míľovými krokmi. Už koncom augusta sme uskutočnili prvé školenie na UPJŠ a o týždeň neskôr aj v Bratislave na pôde FEI STU, pričom sa do projektu zapojilo celkovo 14 vysokých škôl a univerzít (ich zoznam nájdete tu).

Školenia boli dvojdňové, pričom v prvom dni sa venovali základným tézam Buddy systému, krízovej intervencii, technikám rozhovoru, aktívnemu počúvaniu, praktickým záležitostiam týkajúcich sa rozšírenia a správy Buddy systému na akademickej pôde. Na druhý deň sa pokračovalo témami ako vzťah medzi buddym a záujemcom, základy psychopatológie, self-help stratégie, sebaúcta a psychohygiena, teda témam dôležitým pre zavedenie Buddy systému.

Školenie Buddy systému na FEI STU (4.-5.9.2023)

Ďalší krok: Pracovná skupina

Školenia na FEI STU sme sa osobne zúčastnili, aby sme so zástupcami škôl konzultovali aj o forme budúcej spolupráce a komunikácie. Jednou z foriem komunikácie je pracovná skupina, ktorá bola oficiálne schválená vedením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, a ktorá má slúžiť ako odborná platforma pre aktualizáciu študijných materiálov k Buddy systému.

V súčasnosti máme za sebou prvé zasadnutie pracovnej skupiny, na ktorom sme spolu so zástupcami zapojených vysokých škôl diskutovali o školeniach, školiacich materiáloch a ich skúsenostiach so zavádzaním Buddy systému na ich školách.

Výmena skúseností medzi poradenskými centrami pôsobila ako skupinová terapia, ktorej účastníci zistili, že všetci riešia podobné organizačné výzvy. Počas diskusie však odzneli aj mrazivé výpovede o zaznamenaných pokusoch o samovraždu, ktoré len utvrdili dôležitosť starostlivosti o duševné zdravie.

Kam smeruje Buddy systém?

Pri vysokoškolskom prostredí však nechceme skončiť a princípy Buddy systému chceme rozšíriť na ďalšie ohrozené skupiny obyvateľov alebo profesie z hľadiska zvýšeného tlaku na duševné zdravie. Jednou z našich priorít je rozšírenie Buddy systému na zdravotnícky personál, príslušníkov ozbrojených síl, či na seniorov. O ďalšom vývoji vás budeme opäť informovať.

Aj tento projekt zdôrazňuje dôležitosť pochopenia bariér a motivácií cieľovej skupiny v rámci behaviorálneho prístupu a testovania intervencií z experimentálneho hľadiska, z dôvodu úspešného zavádzania týchto intervencií do systému.

O autorovi
Mgr. Ľubomír Šottník, PhD.

Analytik Behaviorálneho a experimentálneho ekonomického tímu pôsobiacom na Ministerstve zdravotníctva SR. Venuje sa hlavne témam duševného zdravia a integrovanej zdravotnej starostlivosti.