Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím MZSR

Lieková politika

Uplatnením behaviorálnych prístupov v projekte liekovej politiky máme v spolupráci so zahraničnými partnermi ambíciu zefektívniť chod zdravotníctva v širokej oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Našou úlohou je v aspektoch ako sú dezinformácie, neadherencia pacientov, nadmerná preskripcia liekov zadefinovať prekážky, nájsť riešenia, odporúčania, ktoré povedú k zvýšenej efektivite poskytovania zdravotnej starostlivosti a rozumnej úspore financií, ktoré sa budú môcť alokovať jednoduchšie tam, kde sú potrebné.

 • AMR – antimikrobiálna rezistencia vzniká vtedy, keď baktérie, vírusy, plesne, parazity začnú odolávať antimikrobiálnym látkam, ktoré sú určené na ich liečbu
 • ATB – antibiotiká strácajú schopnosť pôsobiť voči baktériám, pretože baktérie strácajú citlivosť na ATB
 • dezinformácie ovplyvňujú prístup pacientov k ich zdravotnému stavu, čo úzko súvisí s neefektivitou terapie
 • mylná predstava o užívaní ATB ako všelieku
 • nadmerná preskripcia a spotreba antibiotík urýchľuje antibiotickú rezistenciu
 • nesprávne dodržiavanie liečby pacienta vedie nielen k neefektívnej spotrebe liekov, ale aj ohrozeniu seba a iných v dôsledku budovania AMR
 • AMR je globálnym problémom, týka sa každého z nás
 • objavuje sa u ľudí bez rozdielu, či dané ATB bolo alebo nebolo v minulosti užívané jedincom – nie je to problém jednotlivca
 • bežné operácie sa stanú veľkým rizikom
 • do r. 2050 najčastejšia príčina smrti
 • trh a vývoj nových ATB stagnuje
 • ATB, ktoré sú dnes dostupné, nebudú schopné liečiť infekcie
 • definovať bariéry v adherencii pacientov a preskripcii ATB
 • spomaliť šírenie antibiotickej rezistencie
 • nastaviť možnosti a nástroje pre pacientov v self – managemente ochorení súvisiacich s nadmerným užívaním ATB