Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím MZSR

Bermix Studio - Unsplash

Overlooked health app issues

Zdravotné aplikácie v telefónoch a smart hodinkách významne prispievajú k zodpovednejšej a kvalitnejšej starostlivosti o vlastné zdravie. Spolu s jedinečnými výhodami však prinášajú rad prehliadaných problémov, ktoré brzdia ich širšiu aplikáciu v praxi.

Zdravotné aplikácie dostupné v našich telefónoch a smart hodinkách predstavujú spomedzi doterajších technológií najväčší pokrok v starostlivosti o vlastné zdravie. Len ťažko by sme našli technológiu, ktorá by mala pozitívnejší efekt na starostlivosť o osobné zdravie a celkovú zdravotnú gramotnosť.

Vďaka zdravotným aplikáciám môžeme merať rozličné zdravotné indikátory, sledovať vývoj chronického ochorenia alebo celkovo zlepšovať svoje zdravie. Navyše tým ako sú tieto aplikácie nadizajnované nás môže ich využívanie vtiahnuť prostredníctvom gamifikácie. 

Aj pre tieto dôvody sú zdravotné aplikácie populárne a robia z nich dlhodobo perspektívnu oblasť zdravotníctva. To ilustruje aj veľkosť trhu so zdravotnými aplikáciami, ktorý by mal v tomto roku dosiahnuť hodnotu 63,5 miliárd amerických dolárov.1

Od výpočtu indexu BMI, až po manažment Crohnovej choroby

Význam zdravotných aplikácií narastá, keď si uvedomíme, že tieto technológie prakticky vznikli až príchodom smart telefónov a hodiniek. Iste, technológie, metódy a poznatky, na ktorých sú zdravotné aplikácie postavené existovali aj pred rozšírením smart osobnej techniky, ale vo väčšine prípadov s nimi pracoval len vyškolený zdravotnícky personál.

Zdravotné aplikácie dostali medicínske poznatky a technológie z ambulancií a významne tak demokratizovali starostlivosť o vlastné zdravie.

Pred rozmachom zdravotných aplikácií boli najčastejšími technológiami a metódami na meranie a starostlivosť o vlastné zdravie osobná váha, tlakomer, index BMI (inak veľmi nepresný spôsob merania nadváhy, nakoľko nezohľadňuje rozdiel medzi tukom a svalmi), či rôzne spôsoby sledovania menštruačného cyklu.

Zdravotné aplikácie však náš vplyv na vlastné zdravie značne rozšírili and prehĺbili.

Mockup Graphics - Unsplash

Na trhu so zdravotnými aplikácie môžeme nájsť nástroje s rôznym využitím od úpravy stravy cez manažovanie chronických ochorení ako je napríklad Crohnova choroba, až po starostlivosť o duševné zdravie a zvládanie úzkostí. Počet ochorení, či zdravotných stavov, na ktoré sú vyvinuté zdravotné aplikácie sa stále zvyšuje.

Popularita a rozsiahle využitie robia zo zdravotných aplikácií perspektívnu zložku zdravotnej starostlivosti. Preto je dôležité viesť diskusiu o benefitoch, ako aj prehliadaných problémoch týchto perspektívnych technológií.

Benefity zdravotných aplikácií

Zdravotné aplikácie majú rad významných benefitov. Okrem tých zrejmých technologických ide hlavne o tieto benefity.

1. Aktívna participácia na starostlivosti o vlastné zdravie

Zdravotné aplikácie posilňujú angažovanosť pacientov na prevencii, sledovaní a celkovom zlepšovaní zdravotného stavu. Hlavne aplikácie vyvinuté pre špecifické chronické ochorenia umožňujú pacientom s týmito ochoreniami získať istú mieru autonómnosti a kontroly nad vlastným zdravotným stavom.2

2. Bohatý výber aplikácií

Vďaka širokému výberu zdravotných aplikácií je možné monitorovať základné ukazovatele svojho zdravia a manažovať rozsiahlu škálu chronických chorôb od tých najbežnejších, až po tie najzriedkavejšie.

Viac ako 350 000 zdravotných aplikácií3 umožňuje takmer každému používateľovi vybrať si tú vhodnú aplikáciu.

3. Odbremenenie zdravotného personálu

Rozšírené používanie zdravotných aplikácií, zameraných najmä na manažment chronických ochorení, môže odbremeniť zdravotnícky personál, a to zníženým počtom návštev ambulancie.2

V súvislosti s tým nemožno nespomenúť domáce diagnostické nástroje prepojené na telefóny a smart hodinky, ktoré môžu znížiť čakacie lehoty a celkovo zrýchliť medicínu.4

4. Šetrenie verejných financií

Jedna zo základných téz zdravotníckych politík a analýz hovorí o tom, že prevencia je najlacnejšia a najefektívnejšia zdravotná starostlivosť. Vďaka tomu, že zdravotné aplikácie umožňujú sledovať celkový zdravotný stav ako aj vývoj chronického ochorenia môžu včas pomôcť s identifikáciou zdravotných komplikácií alebo im predísť.

Či už sa tento efekt prejaví u jednotlivcov alebo na väčšej časti populácie, v oboch prípadoch môže viesť k šetreniu verejných výdavkov.

Gamifikácia pohybu od Applu vás motivuje prekonávať samého seba

Overlooked health app issues

I napriek menovaným benefitom sa so zdravotnými aplikáciami spája niekoľko prehliadaných problémov, ktoré brzdia ich širšie využitie alebo podkopávajú ich dôveryhodnosť. 

1. Nesprávne používanie

Zdravotné aplikácie predpokladajú racionálnosť svojich užívateľov. Ako nám však napovedá behaviorálna ekonómia, psychológia, sociológia a rad ďalších vedných disciplín, ľudia sa nie vždy chovajú racionálne. Inherentná ľudská iracionalita tak môže mať vplyv nesprávne využívanie aplikácií.

Chybné používanie zdravotných aplikácií môžeme pripísať nedostatočným digitálnym zručnostiam užívateľa. Nemalo by sa však podceňovať vedomé nesprávne používanie týchto aplikácií, ktoré môže byť motivované napríklad strachom z reakcie zdravotníckeho personálu.

2. Bohatý výber aplikácií

Na takmer nevyčerpateľnú ponuku zdravotných aplikácií môžeme nahliadať aj ako na negatívum. Môže  sťažiť naše rozhodovanie, nakoľko užívateľ si nemusí vedieť vybrať tú správnu aplikáciu pre jeho zdravotný stav. Priveľká možnosť výberu tiež môže nakoniec úplne paralyzovať a znemožniť výber ktorejkoľvek aplikácie.

3. Problémy s dlhodobou motiváciou používania

Zdravotné aplikácie svojím spôsobom určujú životný štýl (v oblastiach stravy, pohybu, či návykov), niečo od užívateľa žiadajú, niečo mu prikazujú, a tak môžu pre niektorých užívateľov pôsobiť represívne,5 a tým ich odradiť od dlhodobého používania.      

Dlhodobému používaniu nepomáha ani skutočnosť, že značný podiel aplikácií sa spolieha na manuálne zapisovanie údajov, čo z nich robí len sofistikovanejší zápisník.

4. Obmedzená životnosť

U niektorých zdravotných aplikácií je otázna dlhodobá udržateľnosť. Niektoré z nich vznikajú so žiadnou alebo nízkou finančnou podporou, o ktorú môžu eventuálne prísť, čo môže viesť k zastaveniu podpory, či strate zaznamenaných údajov. Závažnosť tohto rizika sa prehlbuje u aplikácií určených na manažment chronických ochorení, ktoré by mali byť vyvíjané na dlhodobé, celoživotné využitie.

Brett Jordan - Pexels

5. Nedôvera zo strany lekárov

Aby boli zdravotné aplikácie integrálnejšou súčasťou zdravotníctva, je potrebné, aby zdravotné aplikácie využívali a dáta z nich konzultovali lekári a lekárky. Avšak v bežnej praxi všeobecných lekárov a lekárov špecialistov nemusia zdravotné aplikácie pôsobiť dôveryhodne, čo má vplyv na ochotu lekárov a lekárok ich využívať.  

Medzi dôvody, ktoré podporujú nedôveru voči zdravotným aplikáciám patrí:

  • uprednostňovanie osobného kontaktu s pacientmi,
  • časová záťaž spojená s oboznámením sa so zdravotnými aplikáciami,
  • obava zo vzniknutia nákladov na používanie aplikácií,
  • nesúlad s odporúčaniami, poznatkami a praxou lekára.6

6. Vývoj odtrhnutý od praxe

Nedôveru zo strany lekárov a lekárok ovplyvňuje aj to, že podiel zdravotných aplikácií je vyvinutých bez:

  • predošlej konzultácie so zdravotníckym personálom,
  • identifikácie nástrojov na dlhodobé používanie a
  • stratégií na osvojenie aplikácií zdravotníckym personálom a zdravotnými poisťovňami.

Tvorcovia zdravotných aplikácií by mali zapojiť do vývoja aplikácií a ich následnom využívaní do praxe čo najviac zdravotníkov.789

7. Problematické zdieľanie údajov

Nezanedbateľným problémom zdravotných aplikácií, ktorý obmedzuje ich využívanie zdravotným personálom je náročné, až nemožné zdieľanie zaznamenaných údajov. Zdravotné aplikácie môžu vnímať lekára ako tretiu stranu, voči ktorej je zdieľanie nemusí byť umožnené.

Ide o inak žiadané bezpečnostné opatrenie, ktoré však v kontexte lekárskej konzultácie môže pôsobiť ako prekážka intenzívnejšieho používania zdravotných aplikácií.

8. Netransparentné platobné podmienky

Relatívne častým problémom zdravotných aplikácií, hlavne tých určených na manažment chronických ochorení, sú netransparentné platobné podmienky a plány predplatného. Takáto obchodná netransparentnosť môže odradiť potenciálnych používateľov.

9. Nejasné krytie zdravotnými poisťovňami

Ďalším problémom týkajúcim sa prevažne aplikácií určených na chronické ochorenia je ich otázne krytie zo strany zdravotných poisťovní.

Zdravotné poisťovne sú voči zdravotným aplikáciám obozretné, nakoľko si uvedomujú otáznu životnosť, podporu a neochotu ich využívania zo strany lekárov.

10. Nejasný vplyv na zdravie

PR tímy vývojárov zdravotných aplikácií neraz presvedčivo hovoria o zdravotných benefitoch ich produktu. Štúdie vyhodnocujúce efektívnosť zdravotných aplikácií však často majú limitovaný počet účastníkov. Nežiadúcim efektom zdravotných aplikácií je aj to, že môžu potlačiť subjektívne postrehy pacientov súvisiace s ich diagnózou.10

Aplikácia VOS sa zameriava na starostlivosť o duševné zdravie

Príležitosti zdravotných aplikácií

Zdravotné aplikácie predstavujú perspektívnu oblasť starostlivosti o vlastné zdravie, ktorá má potenciál zvýšiť zdravotnú gramotnosť, zlepšovať svoje zdravie a monitorovať chronické ochorenia.

Vzhľadom na veľkosť trhu, pokroky vo vývoji smart zariadení a zlepšovaní ich dostupnosti môžeme očakávať nárast počtu zdravotných aplikácií, ako aj ich používateľov.

Aby sa však zdravotné aplikácie stali skutočne integrálnou súčasťou zdravotnej starostlivosti, ich vývojári musia zapracovať na dlhodobej udržateľnosti aplikácií a získavať si partnerov medzi zdravotníckym personálom, ako aj zdravotnými poisťovňami.

Ak dokážu vývojári presvedčiť lekárov a poisťovne o účinnosti ich produktov, zdravotné aplikácie sa môžu stať rozšírenejšie, čo sa môže prejaviť šetrením verejných výdavkov.

Ďalším prvkom, ktorý by mal vplyv na zaangažovanosť používateľov je už vyššie spomínaná gamifikácia. To, ako by sa princípy gamifikácie dali využiť v zdravotníckych aplikáciách rozoberieme v ďalšom blogu.

Zdravotné aplikácie v projekte CIS

Zdravotným aplikáciám sa na Ministerstve zdravotníctva SR venujeme v rámci projektu centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIS), ktoré predstavujú partnerstvá spájajúce zdravotnú and sociálnu starostlivosť v jednom spoločnom priestore.

Prvým krokom v týchto centrách je fyzická integrácia zdravotnej starostlivosti, na ktorú nadväzuje digitálna integrácia. V rámci digitálnej integrácie uvažujeme v kontexte telemedicínskych riešení, ktoré na diaľku prepájajú lekára s pacientom, či lekárov navzájom.

V nami pripravovaných poliklinikách RCIS (Regionálne centrá integrovanej starostlivosti) už poskytujeme priestor na to, aby tieto formy telemedicíny boli preplatené. Veríme, že takto nastavené podmienky motivujú k hlbšiemu využívaniu aj iných digitálnych zdravotníckych riešení. V súvislosti s telemedicínou aj naďalej pracujeme na virtuálnej integrácii v projektoch CIS.

Zdroje:

About the author
Mgr. Ľubomír Šottník, PhD.

Analytik Behaviorálneho a experimentálneho ekonomického tímu pôsobiacom na Ministerstve zdravotníctva SR. Venuje sa hlavne témam duševného zdravia a integrovanej zdravotnej starostlivosti.