Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím MZSR

Duševné zdravie

Duševné zdravie patrí k prioritným projektom Behaviorálneho a experimentálneho ekonomického tímu. Téme duševného zdravia sme sa začali venovať na základe odbornej spolupráce s OECD na projekte Sekundárne vplyvy Covid-19.

V rámci projektu OECD sme spolu so Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) distribuovali študentstvu vysokých škôl na Slovensku dotazník analyzujúci duševnú pohodu vysokoškolákov a motivácie a bariéry vo vyhľadávaní duševnej pomoci.

Prieskum realizovaný na vzorke 5 403 respondentov (študentstvo vysokých škôl na Slovensku) ukázal, že pandémia Covid-19 mala zásadný negatívny vplyv na duševné zdravie vysokoškolákov. Z výskumu vyplynulo, že:

  • 53% respondentov trpí mierne závažnými symptómami depresie,
  • 40% respondentov zažíva mierne závažné symptómy úzkosti a
  • iba 4% zo všetkých respondentov netrpeli žiadnou formou úzkosti.


Výskum tiež identifikoval motivácie a bariéry vo vyhľadávaní odbornej psychologickej pomoci, z ktorých vyplýva, že študenti preferujú bezplatnú, anonymnú, neformálnu psychologickú podporu a jasne definovanú cestu k pomoci zo strany blízkych inštitúcií, ako je napríklad vysoká škola, či univerzita.

Viac o týchto, ako aj ďalších zisteniach sa dočítate v štúdii Analýza duševnej pohody mladých ľudí počas pandémie Covid-19.

Výsledky výskumu, ako aj pretrvávajúce príčiny duševnej nepohody (odznievajúcu pandémiu nahradila úzkosť z vojny na Ukrajine a existenciálne ohrozenie z rastúcej inflácie) nás motivovali k vytvoreniu systému rovesníckej duševnej podpory, Buddy systému.   

V rámci Buddy systému môžu študenti zažívajúci ťažkosti spojené so štúdiom, kariérou, či duševnou pohodou kontaktovať iného študenta-buddyho, ktorý je vyškolený odborníkmi z oblasti psychológie.

Takto vyškolený študent môže poskytnúť nevyhnutnú podporu, alebo pomôcť s vyhľadaním cesty k odbornejšej pomoci. V porovnaní s inými programami rovesníckej podpory Buddy systém vyniká tým, že jeho účastníci budú pravidelne preškoľovaní odborníkmi z oblasti psychológie.

Systém rovesníckej duševnej podpory získal signifikantnú podporu aj v nami realizovanom prieskume.  Výsledky ukázali, že:

  • 75% respondentov si vyžiadalo viac informácií o Buddy systéme,
  • 15% respondentov prejavilo záujem stať sa buddym a
  • 12% respondentov malo záujem o buddyho.

Tieto čísla naznačujú záujem zo strany študentov o takýto nástroj duševnej podpory. Buddy systém sme takisto predstavili a konzultovali so Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ), ktorej valné zhromaždenie označilo Buddy systém za prospešný projekt a vyjadrilo mu podporu.

Buddy systém sme predstavili aj na pôde MŠVVaŠ SR, kde takisto získal podporu.

Buddy systém bol v roku 2022 zavedený na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Od zavedenia Buddy systému na UPJŠ bolo vyškolených 30 študentov (25 študentov v slovenskom a 5 v anglickom jazyku) zo všetkých fakúlt UPJŠ.

Buddy systém sa tak stal jednou z integrálnych súčastí starostlivosti o duševnú pohodu študentstva UPJŠ. Vďaka skúsenosti na UPJŠ sú vypracované všetky dokumenty potrebné k rozšíreniu Buddy systému na ostatné vysoké školy na Slovensku.             

Jedno z hľadiska štatistickej významnosti najdôležitejších zistení vyplývajúcich z nášho prieskumu je to, že študenti a študentky so závažnejšími symptómami depresie a úzkosti preferujú anonymnú formu vyhľadania pomoci.

Preto sme paralelne s Buddy systémom vytvorili online platformu www.emental.sk, ktorého cieľom je rozšíriť Buddy systém do online priestoru a zastrešiť ho naprieč vysokými školami a univerzitami zapojenými do Buddy systému. Z dôvodu vyššie spomínaného dopytu po online anonymite si študenti zažívajúci ťažkosti môžu na platforme www.emental.sk vyhľadať a kontaktovať Buddyho zo svojej fakulty alebo vysokej školy.

V rámci projektu Buddy systém sú vypracované dokumenty potrebné ku školeniam.

9.11.2023 sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej cieľom je vytvoriť, konzultovať a pravidelne aktualizovať odborné, administratívne a školiace materiály, a to tak, aby zohľadňovali rôznorodosť vysokých škôl. Prítomní boli zástupcovia vysokých škôl, ktoré prejavili záujem o Buddy systém. Prebehli prvá školenia na zapojených vysokých školách.

V zimnom semestri akademického roka 2023/2024 sme na vysokých školách, ktoré prejavili záujem, Buddy systém spustili.