Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím MZSR

Architektúra voľby a darcovstvo krvi

Architektúra voľby má potenciál zvýšiť účasť občanov v oblasti zdravia, zdravotnej starostlivosti, či darovania krvi a krvnej plazmy.

V oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti sa architektúra voľby zameriava na to, ako vytvoriť prostredie, ktoré podporuje zdravé správanie a životný štýl, pričom zohľadňuje faktory ovplyvňujúce rozhodovanie ľudí o svojom zdraví. V tejto sfére je dôležitá najmä dostupnosť jednotlivých produktov a služieb.

Ako môže architektúra voľby pomôcť ľuďom robiť také rozhodnutia, ktoré podporujú ich zdravý životný štýl a ich celkové zdravie?

Môžeme sem zaradiť napríklad:

  • úpravu predvolených nastavení (tzv. zmena automatických „default“ nastavení) ,
  • podporu fyzickej aktivity (vďaka správnej motivácii a prekonávaniu veľkého množstva bariér),
  • vytvorenie príjemného a podporného prostredia pre pacientov a zlepšenie zdravotnej starostlivosti.

Správne využitie architektúry voľby môže prispieť k lepšiemu zdraviu a vyššej kvalite života ľudí.

Profesor Robert Slonin v rozhovore pre Trend.sk, pri návšteve Slovenska na základe pozvania BEET-u (MZ SR)

Architektúra voľby pri darcovstve krvi

V tomto blogu sa zameriame na náš projekt darcovstva krvi a jeho význam pre architektúru voľby v súvislosti s rozhodovaním jednotlivcov. Popíšem, ako táto architektúra môže pomôcť zvýšiť angažovanosť a zapojenie jednotlivcov do spoločenských aktivít, vrátane oblasti zdravia a zdravotníctva.

Ide o náš prvý projekt, ktorý sa zameral na Národnú transfúznu službu SR (NTS SR), ktorá  plánovala rozšíriť svoje portfólio služieb o odber krvnej plazmy aferézou s cieľom dosiahnuť sebestačnosť krajiny v liekoch založených na výrobe z krvnej plazmy.

Táto snaha vyžadovala účinnú komunikáciu s darcami a potenciálnymi prvodarcami, zefektívnenie odberu krvi a rozšírenie kmeňa darcov tak, aby bolo možné smerovať darcov medzi odbermi krvi a plazmy efektívne na základe aktuálnych potrieb. Aby sa dosiahol tento cieľ, NTS SR musela nájsť vhodné formy motivácie darcov, pretože zo zákona nepoužíva peňažné stimuly.

Profesor Slonin, Martina Fehérová a Lukáš Sekelský pri nastavovaní prieskumu pre NTS SR na Ekonomickej univerzite v BA

Ako motivovať bez finančnej odmeny?

Pre úspešné plnenie strategického zámeru bolo potrebné zabezpečiť dostatočnú motiváciu obyvateľov k darcovstvu. Pre získanie nových darcov a udržanie frekvencie darovania existujúcich darcov bolo kľúčové pochopiť, ktoré prosociálne stimuly sú efektívne.

Zároveň bolo potrebné zohľadniť postoj ľudí k darovaniu krvi a krvnej plazmy, aby bolo možné vhodne využiť substitučný efekt a zabrániť príliš nízkym alebo vysokým zásobám krvi. Existovalo tiež riziko, že darcovstvo krvnej plazmy bude vnímané ako nástroj na obohacovanie majiteľov farmaceutických firiem, čo by mohlo ohroziť ponuku krvnej plazmy.

V rámci nášho tímu sme realizovali najskôr analýzu súčasného kmeňa darcov krvi. Dotazníkovým prieskumom sme lepšie porozumeli preferenciám darcov. Z nich boli najsilnejšie motivácie k darovaniu krvi:

  • elektronická pozvánka (33%),
  • viac benefitov (23%),
  • voľno v práci (14%),
  • osveta (9%), či
  • finančná odmena (7%),
  • a iné.

Druhým krokom bol laboratórny experiment, v ktorom boli otestované motívy subjektov k darcovstvu. Výsledky tohto experimentu pomôžu nastaviť parametre terénneho experimentu zameraného na testovanie behaviorálneho registra darcov, ktorý umožní pomocou behaviorálnych intervencií znižovať výkyvy medzi dopytom a ponukou krvi a plazmy.

Z dôvodu pandémie sa terénny výskum odložil a momentálne bude projekt podporený cez Operačný program Slovensko (štúdiu môžete nájsť tu, na základe ktorej sa nastavila stratégia NTS SR).

Testovanie

Vrátil by som sa k laboratórnemu experimentu, ktorý bol významný nie len pre NTS SR, ale aj pre svetovú behaviorálnu vedu. Cieľom experimentu bolo zistiť, či krv a plazmu môžeme považovať za substitúty a súčasne zistiť ako je možné motivovať k darovaniu krvi a plazmy. Spolu s expertmi na behaviorálnu  a experimentálnu ekonómiu sme vytvorili experiment, ktorý sledoval faktory vplývajúce na dobročinné prispievanie charitatívnym organizáciám.

Lukáš Sekelský, Lyla Zhang a prof. Maroš Servátka na Macquaire Business School (MGSM) v Austrálii

Počas našej práce sme dospeli k zaujímavým záverom. Zistili sme, že možnosť darcu vybrať si, ktorým charitám chce pomôcť, zvyšuje frekvenciu a motiváciu správať sa prosociálne. Avšak, táto možnosť neovplyvňuje veľkosť príspevku ani počet prijímateľov. Preto sme odporučili NTS SR, aby nesmeroval darcov len na krv alebo plazmu, ale aby im stále umožnili voľbu a tým zvýšili ich angažovanosť v procese darovania.

Výsledkom našej štúdie bolo odporúčanie na vytvorenie Behaviorálneho registra pre NTS SR, ktorý bude zohľadňovať tieto poznatky. Taktiež sme zistili, že na základe výsledkov laboratórnych experimentov môžeme považovať krv a plazmu za substitúty. Tento projekt nám priniesol karentovaný článok a prispel k rozvoju poznatkov svetovej behaviorálnej ekonómie (článok nájdete na tomto odkaze). Potvrdili sme, že keď ľudom dáte možnosť výberu, tak sa budú vracať. V kontexte darovania krvi by sa tak mala zvýšiť frekvencia darovania.

Laboratórny experiment sa uskutočnil v Laboratoři experimentální ekonomie Masarykovy univerzity v Brne

Zhrnutie

Na základe nášho výskumu sa ukázalo, že zmena predvoleného nastavenia a zlepšenie dostupnosti darovacieho procesu môže výrazne zlepšiť proces darcovstva krvi a plazmy na Slovensku. Tieto zistenia ukazujú, že ak sa využijú poznatky z oblasti behaviorálnej vedy a aplikujú sa vhodne, môžu byť dosiahnuté vynikajúce výsledky, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu jednotlivcov aj celej spoločnosti.

Viac informácií o našej štúdii nájdete na tomto odkaze. Architektúra voľby je teda cenným nástrojom v oblasti zdravia a zdravého správania, a mala by byť viac využívaná nielen v oblasti zdravia, ale aj v ďalších oblastiach, ako sú napríklad vzdelávanie, financie, verejné služby a pod. Porozumenie tomu, ako sa jednotlivci rozhodujú a aké sú pre nich relevantné rozhodovacie kritéria, môže pomôcť vytvoriť prostredie, ktoré podporuje zdravšie a prospešnejšie správanie. V nasledujúcich blogoch vám podrobnejšie vysvetlíme, ako sme využili princípy behaviorálnej vedy v našich ďalších projektoch a aký vplyv mali na ich úspešnosť.

O autorovi
Ing. Lukáš Sekelský, PhD.

Pôsobí na Ministerstve zdravotníctva SR a vedie Odbor inovatívnych prístupov v zdravotníctve, ktoré sa skladá z Behaviorálneho a experimentálneho ekonomického tímu (BEET). V tejto funkcii vedie rôzne projekty v oblastiach ako je integrovaná starostlivosť, duševné zdravie, lieková politika, darcovstvo krvi a ďalšie.